עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין בלגיה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין בלגיה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין בלגיה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממלכת בלגיה ובין מדינת ישראל בדבר מניעת מסי-כפל לגבי מיסים על הכנסה והון

ממשלת ישראל וממשלת בלגיה, ברצותן לכרות ביניהן אמנה בדבר מניעת מסי-כפל לגבי מיסים על הכנסה והון, הסכימו ביניהן לאמור:

פרק ראשון: תחום האמנה

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או תושבי שתי המדינות.

סעיף 2: המיסים הנדונים

1. אמנה זו תחול על מס הכנסה ועל מס הון או רכוש המוטלים מטעם אחת המדינות המתקשרות, או יחידת משנה מדינית שלה, או אחת מרשויותיה המקומיות, ללא התחשבות בדרכי גבייתם של המיסים.

2. יראו כמס הכנסה וכמס הון או רכוש - כל המיסים המוטלים על סך-הכל של ההכנסה, של ההון או של הרכוש, או על חלקים מהם, לרבות מס על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מס על סך-כל השכר והמשכורות המשולמים על ידי מפעלים ומס רווחי הון.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול האמנה הם ביחוד:

(א) בישראל: (1) מס הכנסה (לרבות מס רווחי הון);

(2) מס חברות;

(3) היטל בטחון;

(4) מסי רכוש ארציים;

(5) מס על רווחים ממכירת קרקעות לפי חוק מס שבח המקרקעין;

(להלן - מס ישראלי).

(ב) בבלגיה: (1) המס על הכנסתם של יחידים;

(2) מס חברות;

(3) מס על גופים מאוגדים;

(4) מס על שאינם תושבים;

(5) ניכויים מראש ותוספות לניכויים מראש;

(6) היטלי יתר (תוספת עשיריות ומאיות) לגבי המיסים הנזכרים ב-(1) עד (5) דלעיל, לרבות מס הרשות המקומית המוסף למס על הכנסתם של יחידים;

(להלן - מס בלגי).

4. האמנה תחול גם על כל מיסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו לאחר מכן, בנוסף על המיסים הקיימים, או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו באורח סדיר על כל שינויים מהותיים שחלו בדיני המיסים שלהן.

פרק שני: הגדרות

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. באמנה זו יהיו לביטויים שלקמן המשמעויות שבצידם, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר:

(א) "בלגיה", בשימושו במובן גיאוגרפי - שטח של ממלכת בלגיה;

(ב) "ישראל", בשימושו במובן גיאוגרפי - שטחה של מדינת ישראל;

(ג) "מדינה מתקשרת"ו"המדינה המתקשרת האחרת"- בלגיה או ישראל, כפי שמשתמע מן ההקשר;

(ד) "מס"- מס בלגי או מס ישראלי, כפי שמשתמע מן ההקשר;

(ה) "אדם"- כולל יחידים וחברות;

(ו) "חברה "- כל תאגיד, או גוף הנחשב כתאגיד לענין מס, במדינה המתקשרת שהוא תושבה;

(ז) "מפעל של מדינה מתקשרת"ו"מפעל של המדינה המתקשרת האחרת" - מפעל המנוהל על ידי תושב של אחת מהן, לפי הענין;

(ח) "רשות מוסמכת":

(א) לגבי בלגיה - הרשות המוסמכת לפי התחיקה הבלגית;

(ב) ולגבי ישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. בשימוש בהוראות אמנה זו במדינה מתקשרת תהא לכל מונח שלא הוגדר אחרת המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת הדנים במיסים שעליהם חלה אמנה זו, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר.

סעיף 4: מקום המושב לצרכים פיסקליים

1. לענין אמנה זו, "תושב מדינה מתקשרת"- כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה הוא חב במס מכוח מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, או כל מבחן אחר כיוצא בזה. חברה , ולגבי בלגיה, חברה שאינה חברה בהון מניות , אשר בחרה שרווחיה יחויבו במס לפי מס ההכנסה על יחידים, יהיו רואים אותה כחבה מס במשמעות המשפט הקודם, מקום שהיתה חבה כאמור אלמלא אותה בחירה.

2. מקום שמכוח הוראות סעיף קטן (1) נמצא שיחיד הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, יוכרע הענין לפי כללים אלה:

(א) רואים אותו כתושב אותה מדינה מתקשרת שבה עומד לרשותו בית-קבע. היה עומד לרשותו בית-קבע בשתי המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב הארץ שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים");

(ב) אם אי-אפשר לקבוע את המדינה המתקשרת בה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לרשותו בית-קבע אף באחת משתי המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה הוא נוהג לגור;

(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אם אינו נוהג לגור אף באחת מהן, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שהוא אזרח שלה;

(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות, או אם אינו אזרחה אף של אחת מהן, יפתרו הרשויות המוסמכות את השאלה תוך הסכמה הדדית.

3. מקום שאדם, להוציא יחיד, הוא תושב שתי המדינות המתקשרות מכוח הוראות סעיף קטן (1), רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה נמצא מקום ניהול עסקיו בפועל.

סעיף 5: מוסד-קבע

1. לענין אמנה זו, "מוסד-קבע" -מקום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המפעל, כולם או בחלקם.

2. "מוסד-קבע"יכלול במיוחד:

(א) מקום הנהלה;

(ב) סניף;

(ג) משרד;

(ד) בית חרושת;

(ה) בית מלאכה;

(ו) מכרה, מחצבה, או מקום אחר לניצול אוצרות טבע;

(ז) מטע;

(ח) אתר לבנין או פרויקט לבינוי או להרכבה הקיימים למעלה משנים עשר חדשים.

3. "מוסד-קבע"לא יכלול:

(א) שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או סחורות השייכים למפעל;

(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה בלבד;

(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל רק לשם עיבודם על ידי מפעל אחר;

(ד) החזקת מקום עסקים קבוע רק לשם קניית טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות בשביל המפעל;

(ה) החזקת מקום עסקים קבוע רק לשם פרסומת, הספקת ידיעות, מחקר מדעי או פעילות דומה שטיבה הכנה או עזר, למפעל.

4. אדם הפועל במדינה מתקשרת בשם מפעל של המדינה המתקשרת האחרת - ואינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי - רואים אותו כמוסד-קבע במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, אם יש לו באותה מדינה מתקשרת הנזכרת לראשונה סמכות לחתום חוזים בשם המפעל, והוא נוהג להשתמש בסמכות זו זולת אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה בשם המפעל.

אולם מפעל ביטוח של מדינה מתקשרת, רואים אותו כבעל מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שעה שהוא גובה דמי ביטוח באותה מדינה מתקשרת אחרת, או מבטח סיכונים שמקומם באותה מדינה מתקשרת אחרת, באמצעות נציג שעליו חלה הפסקה דלעיל, או באמצעות סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שבידו סמכות לחתום חוזים בשם המפעל, והוא נוהג להשתמש בסמכות.

5. מפעל של מדינה מתקשרת לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת משום זה בלבד שהוא מנהל עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי או כל סוכן בעל מעמד בלתי תלוי, והם פועלים במהלך עסקיהם הרגיל.

6. העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת שולטת על חברה , או נתונה לשליטתה של חברה , שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או מנהלת עסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת (אם באמצעות מוסד-קבע ואם בדרך אחרת), לא יהא בה בלבד כדי לכונן לאחת מהן מעמד של מוסד-קבע של האחרת.

פרק שלישי: מיסים על הכנסה

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. אפשר להטיל מס על הכנסה ממקרקעין במדינה המתקשרת שבה הם מצויים.

2. המונח "מקרקעין"יוגדר בהתאם לדיני המדינה המתקשרת שבה הם מצויים. מכל מקום יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות השימוש בפירות המקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או כתמורה בעד הזכות לנצלם;אניות, סירות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין.

3. הוראות סעיף קטן (1) יחולו על הכנסה הנובעת משימוש ישיר, מהשכרה, או משימוש בכל דרך אחרת של מקרקעין.

4. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(3) יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מפעל, ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים מקצועיים.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחי מפעל של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת, זולת אם המפעל מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם. אם המפעל מנהל עסקים כאמור, ניתן להטיל מס על רווחיו במדינה המתקשרת האחרת, אולם רק על אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד-קבע.

2. בלא לפגוע בהחלת ס"ק (3), מקום שמפעל של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד-קבע את הרווחים שהיו צפויים לו אילו היה זה מפעל נבדל ונפרד העוסק באותן פעולות או בפעולות דומות, ובאותם התנאים או בתנאים דומים, והפועל באורח בלתי תלוי לחלוטין.

3. בקביעת רווחי מוסד-קבע, יותר ניכויין של יציאות שהוצאו לצרכי מוסד-הקבע, לרבות יציאות הנהלה ומינהל כללי, בין שהוצאו במדינה המתקשרת בה נמצא מוסד-הקבע, בין שהוצאו במקום אחר.

4. בהיעדר הנהלת חשבונות סדירה, או כל אמצעי הוכחה אחרים, לשם קביעת סכום רווחיו של מפעל של מדינה מתקשרת שיש לייחסו למוסד-קבע אשר לו הנמצא במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לקבוע את המס באותה מדינה מתקשרת אחרת בהתאם לתחוקתה שלה, בהתחשב ברווחיהם הרגילים של מפעלים דומים באותה מדינה, המנהלים את אותן הפעולות, או פעולות דומות, באותן נסיבות או בנסיבות דומות. אולם אם שיטה זו הובילה להטלת מסי-כפל על אותם רווחים, ייוועצו הרשויות המוסמכות של שתי הממשלות המתקשרות יחדיו, במגמה למנוע מסי-כפל.

5. שום רווחים לא ייוחסו למוסד-קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד-קבע קנה טובין או סחורה בשביל המפעל.

6. לענין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס הרווחים למוסד-הקבע ייקבע בהתאם לשיטה אחת מדי שנה בשנה, מלבד אם נמצאה סיבה טובה שלא יהיה כך.

7. מקום שנכללים ברווחים פרטי הכנסה הנידונים בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: הובלה ימית

1. על אף הוראות סעיף 7, סעיפים קטנים (1) עד (6), רווחים מהפעלת כלי שיט או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של עסקי המפעל.

2. היה מקום הניהול בפועל של מפעל ספנות בכלי שיט, יראוהו כנמצא במדינה המתקשרת שבה נמצא נמל-הבית של כלי השיט, או, באין נמל-בית כאמור, במדינה המתקשרת שמפעיל כלי השיט הוא תושבה.

3. המונח "תעבורה בין-לאומית"כולל תעבורה בין מקומות במדינה מתקשרת אחת במהלכה של נסיעה הנמשכת על פני יותר מאשר ארץ אחת.

סעיף 9: מפעלים משולבים

מקום -

(א) שמפעל של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מפעל המדינה המתקשרת האחרת או בשליטה עליו או בהונו; או

(ב) שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מפעל המדינה המתקשרת האחת ושל מפעל המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובאחד המקרים נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המפעלים, שלא כפי שהיו נקבעים בין מפעלים בלתי תלויים, הרי כל הרווחים, שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המפעלים, אלא שמפאת אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחיו של אותו מפעל ולהטיל עליהם מס בהתאם לכך.

סעיף 10: דיבידנדים

1. דיבידנדים ששולמו על ידי חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב במדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליהם מס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. על אף האמור, אפשר להטיל מס על הדיבידנדים במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה מתקשרת, אך המס שהוטל כך לא יעלה על 15 אחוזים למאה מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים.

ס"ק זה לא ישפיע על המיסים המוטלים על החברה לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. "דיבידנד"בסעיף זה - הכנסה ממניות , ממניות "הנאה"("jouissance") או זכויות "הנאה", ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה אשר דינה, לפי חוקי המס של המדינה שבה מקום המושב של החברה המחלקת, כדין הכנסה ממניות . מונח זה משמעו גם הכנסה - אפילו שולמה בצורת ריבית - החייבת מס לפי הסעיף הדן במס על הון שהושקע על ידי חבריה של חברה שאינה חברה בהון מניות , אשר מושבה בבלגיה.

4. הוראות ס"ק (1) ו-(2) לא יחולו אם מקבל הדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנדים, ובמוסד-קבע זה קשורה באופן מעשי זכות ההחזקה שמכוחה משתלמים הדיבידנדים. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7; הן לא ימנעו הטלת מס המגיע במקור על דיבידנדים אלה לפי דיני אותה מדינה מתקשרת אחרת.

5. מקום שחברה שהיא תושב מדינה מתקשרת מקבלת רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה מתקשרת אחרת זו שום מס על הדיבידנדים, המשתלמים על ידי החברה מחוץ לאותה מדינה מתקשרת אחרת, לבני אדם שאינם תושבי אותה מדינה מתקשרת אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם באותה מדינה מתקשרת אחרת.

סעיף 11: ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליה מס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. אף על פי כן, אפשר להטיל מס על ריבית זו במדינה המתקשרת שבה מקורה, ובהתאם לחוקי אותה מדינה מתקשרת, אך שיעור המס המוטל כך לא יעלה על 15 אחוזים למאה מסכום הריבית ברוטו.

3. "ריבית" בסעיף זה - הכנסה מבטוחות ממשלתיות, משטרי חוב או איגרות-חוב, בין שהם מבוטחים במשכנתא ובין שאינם מבוטחים כך, בין שהם נושאים זכות להשתתף ברווחים ובין שאינם נושאים זכות זו, ובכפוף לפסקה שלהלן, מתביעות חוב ופקדונות מכל סוג, וכן מפרסים של כרטיסי הגרלה וכל הכנסה אחרת שלפי דיני המיסים של המדינה המתקשרת שבה נמצא מקור ההכנסה דינה כדין הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה או שהופקדו.

מונח זה אינו כולל:

(1) ריבית שדינה כדיבידנדים לפי סעיף 10, ס"ק (3), משפט שני;

(2) ריבית על חשבונות שוטפים או על מקדמות נומינליות בין מפעלים בנקאיים של שתי המדינות המתקשרות. ריבית זו תהא כפופה להוראות סעיף 7.

4. הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם מקבל הריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית, ובמוסד-קבע זה קשורים בצורה מעשית תביעת החוב או הפיקדון המשמשים מקור הריבית. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7; הן לא ימנעו הטלת מס המגיע במקור על אותה ריבית לפי דיניה של המדינה המתקשרת האחרת.

5. יראו ריבית כאילו נבעה במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא המדינה המתקשרת עצמה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה מתקשרת. אף על פי כן, מקום שיש למשלם הריבית, בין אם הוא תושב של מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד-קבע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות שעליה משתלמת הריבית, ומוסד-קבע זה נושא בנטל הריבית במישרין, יראו את הריבית כאילו היא נובעת במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד-הקבע.

6. אם כתוצאה מיחסים מיוחדים בין המשלם ובין המקבל או המפקיד, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום הריבית ששולם, בשים לב אל תביעת החוב או הפיקדון שעליהם הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל או המפקיד היו מסכימים עליו אלמלא יחסים מיוחדים אלה, לא יחולו הוראות סעיף זה אלא על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה זה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של המדינה המתקשרת שבה מקור הריבית.

סעיף 12: תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה האחרת, אפשר להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת האחרת.

2. אף על פי כן, אפשר להטיל מס על תמלוגים כאמור במדינה המתקשרת שבה נמצא מקורם, ולפי דיניה של אותה מדינה מתקשרת, אך המס שיוטל כך לא יעלה על 10 אחוזים למאה מסכום התמלוגים.

3. המונח "תמלוגים", כפי שהוא משמש בסעיפים קטנים (1) ו-(2), משמעותו תשלומים מכל סוג המתקבלים כתמורה בעד השימוש או הזכות לשימוש, בכל פטנט, סימן מסחרי, מדגם או דגם, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בסרטי קולנוע או טלוויזיה, או בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידיעה הנוגעת לנסיון שנרכש בתעשיה, במסחר או במדע, וכן הכנסה מחכירה על פי צ'רטר של כלי שיט או כלי טיס, כשהאחריות כולה על החוכר.

4. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת כתמורה בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, דרמטית, מוסיקלית, אמנותית או מדעית (להוציא תמלוגים ותשלומים דומים לגבי סרטי קולנוע או טלוויזיה), יהיו חייבים במס רק באותה מדינה מתקשרת אחרת.

5. הוראות סעיפים קטנים (1), (2) ו-(4) לא יחולו אם מקבל התמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מחזיק מוסד-קבע במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור התמלוגים, ובמוסד-קבע זה קשורים באורח מעשי הזכות או הרכוש המשמשים מקור התמלוגים. במקרה זה יחולו הוראות סעיף 7.

6. יראו תמלוגים כאילו נבעו במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא אותה מדינה מתקשרת עצמה, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה מתקשרת. אף על פי כן, מקום שיש למשלם התמלוגים, בין אם הוא תושב של מדינה מתקשרת ובין אם לאו, מוסד-קבע במדינה מתקשרת, אשר בקשר אליו נוצרה ההתחייבות לשלם את התמלוגים, ומוסד-קבע זה נושא במישרין בנטל התמלוגים, יראו את התמלוגים כאילו הם נובעים במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד-הקבע.

7. אם, כתוצאה מיחסים מיוחדים בין המשלם ובין המקבל, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים המשתלם, בשים לב לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הוא משתלם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אלמלא יחסים מיוחדים אלה, לא יחולו הוראות סעיף זה אלא על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה זה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של המדינה המתקשרת שבה נמצא מקור התמלוגים.

סעיף 13: רווחי הון

1. רווחים מהעברת מקרקעין, כפי שהוגדרו בסעיף קטן (2) לסעיף 6, אפשר להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין.

בסעיף קטן זה, "מקרקעין"- לרבות זכויות, שאינן מניות הנסחרות בבורסה, באיגוד מקרקעין, כפי שאיגוד כאמור מוגדר בחוק הישראלי שצויין בסעיף 2, ס"ק (3) (א) (5).

הזכויות האמורות יראו אותן כנמצאות במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין המוחזקים בידי איגוד זה.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המשמשים חלק מנכסי העסק של מוסד-קבע אשר יש למפעל של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין השייכים לבסיס קבוע העומד לשימושו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים מקצועיים, לרבות רווחים מהעברת מוסד הקבע (לבדו או יחד עם כל המפעל), או מהעברת הבסיס הקבוע, אפשר להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת האחרת. ואולם, רווחים מהעברת כלי שיט וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, ומהעברת מטלטלין השייכים להפעלתם של כלי שיט וכלי טיס אלה, אפשר להטיל עליהם מס אך ורק במדינה המתקשרת שבה מטלטלין כאמור חבים מס לפי ס"ק (3) לסעיף 22.

3. רווחים מהעברת כל נכס אחר, יוטל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר.

סעיף 14: שירותים אישיים שברשות

1. הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים, או מפעולות עצמאיות אחרות בעלות אופי דומה, יוטל עליה מס רק באותה מדינה מתקשרת, זולת

(א) אם יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לביצוע פעולותיו; או

(ב) אם הוא מבצע שירותים או פעולות עצמאיות אחרות כאמור במדינה המתקשרת האחרת במשך תקופה או תקופות - לרבות משכן של הפסקות עבודה רגילות - העולות בסך הכל על 183 ימים בשנת הלוח הנוגעת בדבר.

במקרים אלה, אפשר להטיל מס על ההכנסה במדינה המתקשרת האחרת, אולם רק על אותו חלק ממנה שניתן לייחסו לפעולות הקשורות באותו בסיס קבוע או שבוצעו במשך התקופה או התקופות האמורות.

2. "שירותים מקצועיים"- לרבות, בין היתר, פעולות עצמאיות בתחומי המדע, הספרות, האמנות, החינוך או ההוראה, ופעולותיהם העצמאיות של רופאים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, רופאי שיניים ורואי חשבון.

סעיף 15: שירותים אישיים שבתלות

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, ו-19, משכורות, שכר עבודה ושכר דומה, שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, יוטל עליהם מס רק באותה מדינה מתקשרת, זולת אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כך, אפשר להטיל מס על השכר שנתקבל תמורתה במדינה המתקשרת האחרת.

2. על אף הוראות ס"ק (1), הכנסה שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, יוטל עליה מס רק במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, אם:

(א) היא מתייחסת לפעילות שבוצעה באותה מדינה מתקשרת אחרת במשך תקופה או תקופות - לרבות משכן של הפסקות עבודה רגילות - שאינן עולות בסך הכל על 183 ימים בשנת הלוח הנוגעת בדבר;

(ב) והשכר משתלם על ידי מעביד שאינו תושב אותה מדינה מתקשרת אחרת, או מטעמו;

(ג) ותשלום השכר אינו מוטל כמות שהוא על מוסד-קבע, או בסיס קבוע, של המעביד, באותה מדינה מתקשרת אחרת.

3. על אף הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2), שכר המתקבל תמורת עבודה באניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, אפשר להטיל עליו מס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של עסקי המפעל.

סעיף 16: שכר חברי הנהלה

1. שכר וגמול אחר שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים של חברה תושבת המדינה המתקשרת האחרת, אפשר להטיל עליהם מס באותה מדינה מתקשרת אחרת.

2. השכר שמקבל אדם שעליו חל ס"ק (1) מחברה , תמורת מילוי תפקידים יום-יומיים בעלי אופי מינהלי או טכני, אפשר להטיל עליו מס לפי הוראות סעיף 15 כאילו היה השכר שכרו של עובד תמורת עבודה, וכאילו היו הזיקות למעביד - הזיקות אל החברה .

סעיף 17: אמנים וספורטאים

על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיקו בדרנים ציבוריים, כגון אמני תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, מוסיקאים וספורטאים, מפעולותיהם האישיות שבתלות או שברשות בתור שכאלה, אפשר להטיל עליה מס במדינה המתקשרת שבה בוצעו פעילויות אלה. הוראה זו תחול גם על אותה הכנסה שהפיקו בני האדם האמורים, או שנצמחה להם, במישרין או בעקיפין, באמצעות תאגיד שבשליטת בני האדם האמורים.

סעיף 18: קיצבאות

בכפוף להוראות ס"ק (1) לסעיף 19, קיצבאות וגמול דומה אחר המשתלמים לתושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבעבר, יוטל עליהם מס באותה מדינה מתקשרת בלבד.

סעיף 19: תפקידים ממשלתיים

1. שכר, לרבות קיצבאות, ששולם ליחיד על ידי מדינה מתקשרת, או מתוך קרן שהוקמה על ידי מדינה מתקשרת, או על ידי יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, בעד שירותים שנעשו לאותה מדינה מתקשרת, או ליחידת משנה או רשות מקומית שלה, תוך ביצוע תפקידים בעלי אופי ממשלתי, יוטל עליו מס רק באותה מדינה מתקשרת. הוראה זו לא תחול אם מקבל הכנסה זו הוא אזרחה של המדינה המתקשרת האחרת, מבלי שהוא אזרחה של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה.

2. הוראות סעיפים 15, 16, 17 ו-18 יחולו על שכר או קיצבאות המשתלמים בעד שירותים שנעשו בקשר למסחר או עסק המתנהלים על ידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20: מורים וסטודנטים

1. על אף הוראות סעיף 15, פרופסור או מורה העורך ביקור ארעי במדינה מתקשרת למשך תקופה שאינה עולה על שנתיים ימים, לשם הוראה באוניברסיטה, מכללה, בית ספר, או מוסד חינוכי אחר, והוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, או היה תושב כאמור מיד לפני ביקור זה, יוטל עליו מס רק באותה מדינה מתקשרת אחרת לגבי שכרו בעד הוראה זו.

2. סטודנט או חניך בעסקים הנמצא במדינה מתקשרת אך ורק למטרת חינוכו או הכשרתו, והוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, או היה תושב כאמור מיד לפני הימצאותו כך, יהא פטור ממס במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה על התשלומים המתקבלים מחוץ למדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה לצרכי מחייתו, חינוכו או הכשרתו. דין זה יחול גם על שכר בעד עבודה במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, אם סך כל שכר זה והתשלומים שצויינו במשפט הקודם אינו עולה על 120,000 פראנקים בלגיים או 10,000 לירות ישראליות בשנת הלוח, הכל לפי המקרה.

סעיף 21: הכנסה שלא צויינה במפורש

פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת אשר לא צויינו במפורש בסעיפים הקודמים של אמנה זו, יוטל עליהם מס רק באותה מדינה.

פרק רביעי: מיסים על הון או רכוש

סעיף 22

1. מקרקעין, כמוגדר בסעיף קטן (2) לסעיף 6, אפשר להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת שבה נמצאים המקרקעין.

2. מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד-קבע השייך למפעל, או מטלטלין השייכים לבסיס קבוע המשמש לביצועם של שירותים מקצועיים, אפשר להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד-הקבע או הבסיס הקבוע.

3. אניות וכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, ומטלטלין השייכים להפעלתם של כלי שיט וכלי טיס אלה, יוטל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול בפועל של עסקי המפעל.

4. על כל שאר חלקי הון או רכוש של תושב מדינה מתקשרת יוטל מס רק באותה מדינה.

פרק חמישי: הוראות למניעת מסי-כפל

סעיף 23

1. במקרה של הכנסה שאפשר להטיל עליה מס בישראל לפי אמנה זו, בין במישרין ובין בדרך ניכוי, והחבה במס בבלגיה לפי החוק הבלגי:

(א) (1) מקום שחברה תושבת בלגיה מחזיקה במניות בחברה תושבת ישראל, יהיו הדיבידנדים שמשולמים עליה לחברה הראשונה, אשר לא נהגו בהם לפי ס"ק (4) לסעיף 10, פטורים בבלגיה מן המס הנזכר בס"ק (3)(ב) (2) לסעיף 2, בשיעור שבו היו מעניקים פטור אילו היו שתי החברות תושבות בלגיה.

(2) חברה תושבת בלגיה המחזיקה במישרין במניות חברה תושבת ישראל במשך כל תקופת ניהול החשבונות של החברה האחרונה, תהיה אף היא פטורה, באורח מלא או חלקי, מן הניכויים לגבי הכנסה ממטלטלין, שחבים בהם, לפי החוק הבלגי, על הסכום נטו של הדיבידנדים הנזכרים לעיל, המשתלמים לה ע"י החברה האמורה תושבת ישראל, ובלבד שביקשה זאת בכתב, לא יאוחר מאשר גבול הזמן להגשת הדין וחשבון השנתי, מתוך הבנה שבעת החלוקה מחדש, לבעלי מניות יה, של הדיבידנדים שלא חוייבו לפי הניכוי האמור, ההכנסה שתחולק אז, ושתהא חייבת בניכוי האמור, לא תופחת מסכומם של אותם דיבידנדים על אף החוק הבלגי. פטור זה לא יחול מקום שהחברה הנזכרת לראשונה בחרה שרווחיה יחויבו במס לפי מס ההכנסה על יחידים.

ואולם החלתה של הוראה זו תוגבל לדיבידנדים המשולמים על ידי חברה תושבת ישראל לחברה תושבת בלגיה השולטת, במישרין או בעקיפין, על לא פחות מ-10 אחוזים למאה מכוח ההצבעה בחברה הראשונה, במקרים שבזיקה לפטור מן המס הנזכר בס"ק (3) (ב) (2) לסעיף 2 הוטלה הגבלה דומה על ידי התחיקה הבלגית לגבי דיבידנדים המשתלמים על ידי חברות שאינן תושבות בלגיה.

(3) במקרים שאינם נידונים בפסקאות (א), (1) ו-(2), מקום שתושב בלגיה מקבל הכנסה שנוהגים בה לפי ס"ק (2) לסעיף 10, סעיפים קטנים (2) ו-(6) לסעיף 11, וסעיפים קטנים (2) ו-(7) לסעיף 12, תפחית בלגיה את המס הבלגי המוטל עליה באמצעות ניכוי המתייחס למס הנגבה בישראל. הניכוי יורשה כנגד המס המוטל על הסכום נטו של הדיבידנדים מן החברה תושבת ישראל, וכן של הריבית והתמלוגים שמקורם בישראל ושהיו חבים מס בה; הניכוי יהיה הזיכוי הקבוע בשל מס חוץ שלגביו נקבעה הוראה בחוק הבלגי, אך בשום מקרה לא יפחת מ-15 אחוזים למאה מסכומה ברוטו של ההכנסה כאמור הכלולה בבסיס החב מס של מקבל אותה הכנסה.

(ב) (1) מקום שתושב בלגיה מקבל הכנסה שאינה זו האמורה בפסקה (א) דלעיל, אשר אפשר להטיל עליה מס בישראל לפי הוראות אמנה זו, תפטור בלגיה הכנסה זו ממס, אך היא רשאית להחיל, בחישובו של סכום המס על יתרת ההכנסה של אותו תושב, את שיעור המס שהיה נוהג אלמלא ניתן פטור לגבי ההכנסה הנידונה.

(2) הכנסה שמוטל עליה מס כרווחי עסק לפי החוק הבלגי בידי חברי חברות וחבר-בני-אדם, ינהגו בה כאילו היתה רווחים שמקורם מעסק המתנהל על ידי החברים עצמם, או על חשבונם.

(3) על אף פסקה (ב) (1) דלעיל, אפשר להטיל מס בלגי על הכנסה החייבת במס בישראל בשיעור שהכנסה זו לא חויבה במס בישראל, מחמת קיזוזם של הפסדים שנוכו, לגבי כל תקופת ניהול חשבונות, גם מן ההכנסה החייבת מס בבלגיה.

2. במקרה של הכנסה שהוטל עליה מס בבלגיה לפי אמנה זו, בין במישרין ובין בדרך ניכוי, והחייבת מס בישראל לפי החוק בישראל:

(א) מקום שחברה תושבת ישראל מחזיקה מניות בחברה תושבת בלגיה, יהיו הדיבידנדים המשולמים עליהם לחברה הראשונה, אשר לא נהגו בהם לפי ס"ק (4) לסעיף 10, חבים מס בישראל בהתאם לדינה. אך ישראל תתיר זיכוי של 25 אחוזים למאה מן הדיבידנדים מתוך התחשבות במס הבלגי על הדיבידנדים וחלק מן המס הבלגי על הרווחים שמהם שולמו הדיבידנדים.

(ב) דיבידנדים המשתלמים על ידי חברה תושבת בלגיה לחברה תושבת ישראל, המחזיקה בלא פחות מ-10 אחוזים למאה מכוח ההצבעה של החברה משלמת הדיבידנדים, יוצאו מכלל בסיס המס בישראל, אולם רק באותו שיעור שדיבידנדים אלה היו מוצאים מכלל בסיס המס לפי חוקי המס הישראליים במקרה ששתי החברות היו תושבות ישראל.

(ג) בכל המקרים האחרים תתיר ישראל, בכפוף לדינה המסדיר זיכוי בשל מס חוץ, זיכוי בסכום המס ששולם בבלגיה לפי אמנה זו.

3. מקום שתושב מדינה מתקשרת הוא בעל הון או רכוש, שלפי הוראות אמנה זו אפשר להטיל עליהם מס, במדינה המתקשרת האחרת, תפטור המדינה הנזכרת לראשונה הון או רכוש אלו ממס, אך היא רשאית להחיל, בחישובו של המס על יתרת ההון או הרכוש של אותו תושב, את שיעור המס שהיה נוהג אלמלא ניתן פטור כך לגבי ההון או הרכוש הפטורים.

פרק ששי: הוראות מיוחדות

סעיף 24: אי הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים, או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים והדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי המדינה המתקשרת האחרת באותן נסיבות.

2. "אזרחים"-

(א) כל היחידים אשר להם אזרחות של מדינה מתקשרת;

(ב) כל הגופים המשפטיים השותפויות והאיגודים שמעמדם בתור שכאלה בא להם מכוח החוק שבתוקף במדינה מתקשרת.

3. המס על מוסד-קבע שיש למפעל של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, לא ייגבה באותה מדינה מתקשרת אחרת בצורה פחות נוחה מהמס הנגבה ממפעלים של אותה מדינה מתקשרת אחרת העוסקים באותן פעילויות.

הוראה זו לא תתפרש:

(א) כמונעת מדינה מתקשרת מלהטיל מס על הסכום הכולל של הרווחים שיש לייחסם למוסד-קבע העומד באותה מדינה מתקשרת לרשותה של חברה תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או לרשותו של איגוד שמקום ניהול עסקיו באותה מדינה מתקשרת אחרת, בשיעור שנקבע בחוקה הלאומי, ובלבד ששיעור זה אינו עולה, דרך עיקרון, על השיעור הגבוה ביותר הנוהג לגבי רווחי חברות, בשלמותם או בחלקם, שהן תושבות המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה.

(ב) כמחייבת מדינה מתקשרת להעניק לתושבי המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות וניכויים לענין מס מכוח מעמד אזרחי או חובות משפחה, כפי שהיא מעניקה לתושביה שלה.

4. מפעלי מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונם נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה למיסים, או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או מכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמפעלים דומים אחרים של אותה מדינה מתקשרת הנזכרת לראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. בסעיף זה "מיסים" - מיסים מכל סוג והגדר.

סעיף 25: נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שתושב מדינה מתקשרת סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות או שתיהן גורמות או עתידות לגרום לו מסי-כפל שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, בלא לפגוע בתרופות הנתונות לפי החוקים הלאומיים של מדינות אלה, לשלוח אל הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שבה הוא תושב בקשה בכתב המביעה את הנימוקים לתביעת שינוי באותו חיוב במס. כדי שתהא בת-קבלה, יש להגיש את הבקשה האמורה תוך תקופת שנתיים ימים מתאריך ההודעה, או הגביה במקור, של החיוב השני במס.

2. הרשות המוסמכת הנזכרת בסעיף קטן (1), אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון הולם, תשתדל ליישב את הענין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע מסי-כפל שלא בהתאם לאמנה זו.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר תחולתה של אמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יסכימו בדבר האמצעים המינהליים הדרושים לשם ביצוע הוראות אמנה זו, ובמיוחד לענין הראיות שעל תושבי אחת המדינות המתקשרות להמציאן, למען ייהנו במדינה המתקשרת האחרת מן הפטור או הנכויים לענין מס, האמורים באמנה זו.

סעיף 26: חילופי ידיעות

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע אמנה זו, ולביצוע החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהטלת המס היא בהתאם לאמנה זו. כל הידיעות שהוחלפו כך יראו אותן כסודיות, ולא יגלו אותן, לבד ממשלם המס או בא-כוחו, לשום אדם או רשות, אלא לאלה העוסקים בשומה או בגביה של המיסים שעליהם חלה אמנה זו, או בערעורים לענין מיסים כאמור.

2. אין לפרש הוראות סעיף קטן (1) בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

(א) לנקוט באמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של האחרת;

(ב) לספק פרטים אשר אין לקבלם לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או באחרת;

(ג) לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או ידיעה שגילויה יהא נוגד את תקנת הציבור.

סעיף 27: שונות

1. בלא לפגוע בהחלת סעיף 23 סעיף קטן (1) (א) (2), לא יגבילו הוראות אמנה זו את הזכויות וטובות ההנאה שחוקיה של מדינה מתקשרת מעניקים לגבי מיסים שהם נושא סעיף 2.

2. לגבי חברה תושבת מדינה מתקשרת, לא יגבילו הוראות אמנה זו את חיובה במס לפי חוק אותה מדינה מתקשרת במקרה של קניה בחזרה של מניות יה או במקרה של חלוקת נכסיה.

3. שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של חברי נציגות דיפלומטית או קונסולרית לפי הכללים המקובלים במשפט הבין-לאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

4. לענין אמנה זו, בני אדם שהם חברי נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או במדינה שלישית, יראו אותם כתושביה של המדינה השולחת, אם הם כפופים בה לאותן חובות לגבי מיסים על הכנסה והון או רכוש כתושבים של אותה מדינה.

5. אמנה זו לא תחול על ארגונים בין-לאומיים, על גופים או פקידים של ארגונים כאמור, ועל בני אדם שהם חבריה של נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינה שלישית, הנמצאים במדינה מתקשרת ושאין נוהגים בהם אף באחת המדינות המתקשרות כתושבים לגבי מיסים על הכנסה והון או רכוש.

פרק שביעי: הוראות סופיות

סעיף 28: כניסה לתוקף

1. אמנה זו תאושרר וכתבי האישרור יוחלפו בבריסל בהקדם האפשרי.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף ביום החמישה עשר לאחר תאריך חילוף כתבי-האישרור, והיא תהא בת-פועל:

בבלגיה:

(א) לענין כל מס המגיע במקור, על הכנסה שנזקפה או שהיתה לבת-תשלום ביום הראשון בינואר בשנת הלוח שבה נכנסת אמנה זו לתוקף, או לאחר מכן;

(ב) לענין כל מס אחר שאינו מס המגיע במקור, על הכנסה של כל תקופת ניהול חשבונות המסתיימת ביום 3 בדצמבר בשנת הלוח האמורה, או לאחר מכן.

בישראל:

לענין כל מס לשנות המס המתחילות ביום הראשון לאפריל בשנת הלוח שבה נכנסת אמנה זו לתוקף, או לאחר מכן.

סעיף 29: סיום

אמנה זו תעמוד בתוקף באורח בלתי מוגבל, אך כל אחת מהמדינות המתקשרות רשאית להסתלק מן האמנה, בדרך הדיפלומטית, במתן הודעה בכתב על סיום למדינה המתקשרת האחרת לא יאוחר מיום 20 ביוני של כל שנת לוח, מן השנה החמישית שלאחר השנה שבה הוחלפו כתבי האישרור. במקרה זה תהא האמנה בת-פועל בפעם האחרונה:

בבלגיה:

(א) לענין כל מס המגיע במקור, על הכנסה שנזקפה או שהיתה לבת-תשלום לכל המאוחר ביום 31 בדצמבר בשנת הלוח שבה נמסרה ההודעה בדבר סיום;

(ב) לענין כל מס שאינו מס המגיע במקור, על הכנסה של כל תקופת ניהול חשבונות המסתיימת, לכל המאוחר, ביום 30 בדצמבר של שנת הלוח שלאחר השנה שבה נמסרה ההודעה בדבר סיום.

בישראל:

לענין כל מס לשנת המס המסתיימת ביום שלושים ואחד במארס בשנת הלוח שלאחר השנה שבה נמסרה ההודעה.

ולראיה חתמו החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, על אמנה זו.

נעשה בשני עותקים בבריסל ביום זה, 13 ביולי 1972, בשפה האנגלית.

_________________                 __________________

בשם ממשלת ישראל                         בשם ממשלת בלגיה

פורסמה כתבי אמנה 829, כרך 25, עמ' 79. נחתמה ביום 13.7.72. בתוקף לגבי ישראל מיום 1.4.75.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner