עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי בינלאומי >> אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן >>
אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין הונגריה

אמנות למניעת כפל מס

אמנות למניעת כפל מס

אמנת מס ישראל-אוזבקיסטן
אמנת מס ישראל-אוסטריה
אמנת מס ישראל-אורוגוואי
אמנת מס ישראל-איטליה
אמנת מס ישראל-אירלנד
אמנת מס ישראל-ארגנטינה
אמנת מס ישראל-ארה"ב
אמנת מס ישראל-בולגריה
אמנת מס ישראל-בילורוס
אמנת מס ישראל-בלגיה
אמנת מס ישראל-ברזיל
אמנת מס ישראל-בריטניה
אמנת מס ישראל-ג'מייקה
אמנת מס ישראל-גרמניה
אמנת מס ישראל-דנמרק
אמנת מס ישראל-דרום אפריקה
אמנת מס ישראל-הודו
אמנת מס ישראל-הולנד
אמנת מס ישראל-הונגריה
אמנת מס ישראל-טורקיה
אמנת מס ישראל-יוון
אמנת מס ישראל-יפן
אמנת מס ישראל-מקסיקו
אמנת מס ישראל-נורבגיה
אמנת מס ישראל-סין
אמנת מס ישראל-סינגפור
אמנת מס ישראל-סלובקיה
אמנת מס ישראל-ספרד
אמנת מס ישראל-פולין
אמנת מס ישראל-פיליפינים
אמנת מס ישראל-פינלנד
אמנת מס ישראל-צ'כיה
אמנת מס ישראל-צרפת
אמנת מס ישראל-קוריאה
אמנת מס ישראל-קנדה
אמנת מס ישראל-רומניה
אמנת מס ישראל-רוסיה
אמנת מס ישראל-שבדיה
אמנת מס ישראל-שוויץ
אמנת מס ישראל-תאילנד
אמנת המודל של ה-oecd
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
אמנות למניעת כפל מס
מיסוי חברה זרה בישראל
מיסוי ישראלים בחו"ל
מיסוי מסחר אלקטרוני
חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין
צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

אמנה למניעת כפל מס
בין ישראל לבין הונגריה

אמנות כפל מס

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לבין הונגריה

מיסוי בינלאומי - אמנה בין ממשלת הונגריה ובין ממשלת מדינת ישראל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה

ממשלת הונגריה וממשלת מדינת ישראל, ברצותן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על הכנסה, ובמטרה לפתח ולעודד את היחסים הכלכליים ביניהן, הסכימו ביניהן לאמור:

סעיף 1: תחום אישי

אמנה זו תחול על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

סעיף 2: המיסים הנידונים

1. אמנה זו תחול לגבי מיסים על הכנסה המוטלים מטעם אחת המדינות המתקשרות, ללא התחשבות בדרכי הטלתם.

2. כמיסים על הכנסה ייחשבו מיסים המוטלים על סך כל ההכנסה או על חלקים ממנה, לרבות מיסים על רווחים מהעברת מטלטלין או מקרקעין, מיסים על סך כל השכר או המשכורת המשולמים על ידי מפעלים, ומס רווחי הון.

3. המיסים הקיימים שעליהם תחול אמנה זו הם:

א. בהונגריה:

1. מס הכנסה על יחידים;

2. המיסים המוטלים על רווחים;

(להלן: "מס הונגרי")

ב. בישראל:

1. מס הכנסה;

2. מס חברות;

3. מס רווחי הון;

4. המס על רווחים ממכירת מקרקעין לפי חוק מס שבח מקרקעין;

5. מס מעסיקים;

6. המס על רווחים המשולם על ידי בנקים וחברות ביטוח.

(להלן - "מס ישראלי")

4. האמנה תחול גם על כל מיסים זהים או דומים בעיקרם שיוטלו על ידי מדינה מתקשרת לאחר תאריך חתימתה של האמנה, בנוסף למיסים הקיימים או במקומם. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על כל שינויים משמעותיים שחלו בדיני המיסים שלהן.

סעיף 3: הגדרות כלליות

1. לעניני אמנה זו, יהיו לביטויים דלקמן המשמעויות שבצידם, אם אין משמעות אחרת משתמעת מן ההקשר:

א. "הונגריה" - במשמעותו הגיאוגרפית - שטח הרפובליקה של הונגריה.

ב. "ישראל"- במשמעותו הגיאוגרפית - השטח שבו יכולה ממשלת מדינת ישראל לאכוף את גביית המיסים המוטלים על פי החוק הבינלאומי וחוקי מדינת ישראל.

ג. "מדינה מתקשרת"ו"מדינה מתקשרת אחרת"- הונגריה וישראל, לפי הענין;

ד. "אדם"- לרבות יחיד, חברה וכל גוף אחר של בני אדם;

ה. "חברה "- כל תאגיד או גוף הנחשב כתאגיד לענין מס;

ו. "מפעל של מדינה מתקשרת"ו"מפעל של המדינה המתקשרת האחרת" -מפעל המנוהל על ידי תושב של אחת המדינות המתקשרות, לפי הענין;

ז. "אזרחים"-

1. כל היחידים שהם אזרחי אחת מן המדינות המתקשרות;

2. כל הגופים המשפטיים, השותפויות והתאגידים שמעמדם בתור שכאלה בא להם מכוח חוקיה של אחת מן המדינות המתקשרות.

ח. "תעבורה בין-לאומית"- הובלה באוניה, בכלי טיס או ברכב המשמש לתובלה יבשתית המופעלים בידי מפעל שמקום הניהול הממשי וקביעת המדיניות שלו נמצא במדינה מתקשרת, למעט הפעלת האוניה, כלי הטיס או הרכב המשמש לתובלה יבשתית בין נקודות במדינה המתקשרת האחרת בלבד;

ט. "רשות מוסמכת":

1. בהונגריה - השר האחראי לאוצר או נציגו המוסמך;

2. בישראל - שר האוצר או נציגו המוסמך.

2. בשימוש בהוראות אמנה זו על ידי אחת המדינות המתקשרות, תהא לכל מונח שלא הוגדר בה המשמעות שיש לו לפי דיני אותה מדינה מתקשרת הדנים במיסים שאמנה זו חלה עליהם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר.

סעיף 4: מקום מושב לצרכים פיסקליים

1. לעניני אמנה זו, "תושב מדינה מתקשרת"- כל אדם אשר לפי דיני אותה מדינה הוא חב מס בה מכוח מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו או כל מבחן אחר כיוצא באלה. אך לא ייחשב אדם כתושב מדינה מתקשרת רק משום שנצמחה לו הכנסה ממקורות במדינה זו.

2. מקום שמכוח הוראות ס"ק 1, נמצא שיחיד הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, יוכרע מעמדו כדלהלן:

א. רואים אותו כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע. היה עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, רואים אותו כתושב המדינה שבה מצוי מרכז האינטרסים החיוניים שלו;

ב. אם אי אפשר לקבוע את המדינה שבה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם אין לרשותו בית קבע אף באחת משתי המדינות, רואים אותו כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;

ג. אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות, או אם אינו נוהג לגור אף באחת מהן, רואים אותו כתושב המדינה שהוא אזרחה;

ד. אם הוא אזרח של שתי המדינות, או אם אינו אזרחה אף של אחת מהן, יפתרו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה תוך הסכמה הדדית.

3. מקום שאדם, להוציא יחיד, הוא תושב שתי המדינות המתקשרות, מכוח הוראות ס"ק 1 רואים אותו כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול הממשי וקביעת המדיניות של עסקיו.

סעיף 5: מוסד-קבע

1. לעניני אמנה זו, "מוסד-קבע"- מקום עסקים קבוע (כולל מקום ייצור) שבו מתנהלים עסקי מפעל, כולם או בחלקם.

2. "מוסד-קבע"יכלול במיוחד:

א. מקום הנהלה;

ב. סניף;

ג. משרד;

ד. בית חרושת;

ה. בית מלאכה; וכן -

ו. מכרה, באר נפט או באר גאז, מחצבה או כל מקום אחר להפקת אוצרות טבע.

3. אתר בנייה או פרוייקט לבינוי, התקנה או הרכבה, או פעילויות פיקוח או ייעוץ הקשורות בהם ייחשבו כמוסד-קבע רק אם הם נמשכים יותר מ-12 חודשים.

4. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, לא יראו "מוסד-קבע" ככולל:

א. שימוש במתקנים אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים למפעל;

ב. החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל אך ורק לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה;

ג. החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים למפעל אך ורק לשם עיבודם על ידי מפעל אחר;

ד. החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם קניית טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות, בשביל המפעל;

ה. החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ניהולה, בשביל המפעל, של כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

ו. אתר בניה או פרוייקט לבנייה או להתקנה או להרכבה או פעילויות פיקוח או ייעוץ הקשורות בהם המבוצעים על ידי מפעל של מדינה מתקשרת בקשר למסירת חומרי גלם, מכונות או ציוד ממדינה זו למדינה המתקשרת השניה;

ז. החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם ביצוע כל צירוף של הפעילויות המאוזכרות בפסקאות א' עד ו', בתנאי שפעילות מקום העסקים הקבוע, הנובעת מצירוף זה של פעילויות, היא פעילות שטיבה הכנה או עזר.

5. על אף הוראות ס"ק 1 ו-2, מקום שאדם - שאינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל ס"ק 6 - פועל במדינה מתקשרת בשם מפעל של המדינה המתקשרת האחרת, ויש לו באותה מדינה סמכות לחתום חוזים בשם המפעל, והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, רואים אותו מפעל כאילו יש לו מוסד-קבע במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה לגבי כל פעולות שהן שאותו אדם נטל על עצמו בשביל המפעל, זולת אם פעולותיו של אדם כאמור מוגבלות לאותן פעולות שצויינו בס"ק 4, שאילו בוצעו באמצעות מקום עסקים קבוע לא היו עושות מקום עסקים קבוע זה למוסד-קבע לפי הוראותיו של אותו ס"ק.

6. לא יראו מפעל כאילו יש לו מוסד-קבע במדינה מתקשרת אך ורק משום שהוא מנהל עסקים באותה מדינה באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שאותם בני אדם פועלים במהלך עסקיהם הרגיל.

7. העובדה שחברה תושבת מדינה מתקשרת שולטת על חברה או נתונה לשליטתה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, או מנהלת עסקים באותה מדינה אחרת (אם באמצעות מוסד-קבע ואם בדרך אחרת), לא יהא בה בלבד כדי לכונן לאחת מהן מעמד של מוסד-קבע של האחרת.

סעיף 6: הכנסה ממקרקעין

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת ממקרקעין (לרבות הכנסה מחקלאות או ייעור) הנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. למונח "מקרקעין" תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שבה הם מצויים. מכל מקום, יכלול המונח נכסים הנלווים אל מקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות וייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות המקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד ניצול מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים, או כתמורה בעד הזכות לנצלם; אוניות, סירות וכלי טיס לא יראו כמקרקעין.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו על הכנסה הנובעת משימוש ישיר, מהשכרה או משימוש בכל דרך אחרת של מקרקעין.

4. הוראות סעיפים קטנים 1 ו-3 יחולו גם על הכנסה ממקרקעין של מפעל ועל הכנסה ממקרקעין המשמשים לביצוע שירותים אישיים של עצמאי.

סעיף 7: רווחי עסקים

1. רווחי עסקים של מפעל של מדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק באותה מדינה, זולת אם המפעל מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם. אם המפעל מנהל עסקים כאמור, ניתן לחייב במס את רווחי העסקים של המפעל במדינה האחרת, אולם רק על אותו חלק מהם שניתן לייחסו לאותו מוסד-קבע.

2. בכפוף להוראות ס"ק 3, מקום שמפעל של מדינה מתקשרת מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות לאותו מוסד-קבע את רווחי העסקים שהיו צפויים לו אילו היה זה מפעל נבדל ונפרד העוסק באותן פעילויות או בפעילויות דומות, ובאותם תנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של מפעל בלתי תלוי לחלוטין עם המפעל שהוא משמש לו מוסד-קבע.

3. בקביעת רווחי מוסד-קבע הנמצא במדינה מתקשרת, יותר ניכויין של כל יציאות שהוצאו למטרות מוסד-הקבע, לרבות יציאות הנהלה ומינהל כללי שהוצאו כך, בין שהוצאו במדינה שבה נמצא מוסד-הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.

4. עד כמה שהיה נהוג במדינה מתקשרת לקבוע את רווחי העסקים שיש לייחסם למוסד-קבע על בסיס של ייחוס כלל רווחי העסקים של המפעל לחלקיו השונים, האמור בס"ק 2 לסעיף זה לא ימנע אותה מדינה מתקשרת מלקבוע את רווחי העסקים החייבים מס כך לפי שיטת ייחוס הנהוגה בה; אולם יש לאמץ שיטת ייחוס כזאת שתביא לתוצאות התואמות את העקרונות שנקבעו בסעיף זה.

5. שום רווחי עסקים לא ייוחסו למוסד-קבע מטעם זה בלבד שאותו מוסד-קבע קנה טובין או סחורה בשביל המפעל.

6. לענין הסעיפים הקטנים הקודמים, ייחוס רווחי העסקים למוסד-קבע ייקבע בהתאם לשיטה אחת מדי שנה בשנה, אלא אם נמצאת סיבה טובה ומספיקה שלא יהיה כך.

7. מקום שנכללים ברווחי העסקים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, לא יגרעו הוראות סעיף זה מהוראות אותם סעיפים.

סעיף 8: הובלה בין-לאומית

1. רווחים מהפעלת אוניות, כלי רכב המשמשים לתובלה יבשתית או כלי טיס בתעבורה בין-לאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי וקביעת המדיניות של עסקי המפעל.

2. היה מקום הניהול הממשי וקביעת המדיניות של מפעל ספנות באוניה, יראוהו כנמצא במדינה המתקשרת שבה נמצא נמל-הבית של האוניה, או באין נמל-בית כאמור, במדינה המתקשרת שמפעיל האוניה הוא תושבה.

3. הוראות ס"ק 1 יחולו גם על רווחים מהשתתפות בסיבולת, בעסק משותף או מסוכנות הפעלה בין-לאומית.

סעיף 9: מפעלים משולבים

מקום -

א. שמפעל של מדינה מתקשרת משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מפעל המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליו, או בהונו, או

ב. שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מפעל המדינה המתקשרת האחת ושל מפעל המדינה המתקשרת האחרת, או בשליטה עליהם, או בהונם,

ובאחד המקרים נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המפעלים, שלא כפי שהיו נקבעים בין מפעלים בלתי-תלויים, הרי כל רווחים, שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המפעלים אלא שמפאת אותם תנאים לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחיו של אותו מפעל ולהטיל עליהם מס בהתאם לכך.

סעיף 10:דיבידנדים

1. דיבידנדים ששולמו על ידי חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. על אף האמור, ניתן לחייב במס את הדיבידנדים גם במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב החברה המשלמת, ולפי דיני אותה מדינה, אולם אם המקבל הוא בעל הזכות לדיבידנד, המס שיחוייב כך לא יעלה על:

א. 5 אחוזים למאה מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים אם המקבל מחזיק, במישרין או בעקיפין, לפחות ב-10 אחוזים למאה מהון החברה משלמת הדיבידנדים;

ב. 15 אחוזים למאה מן הסכום ברוטו של הדיבידנדים בכל המקרים האחרים.

סעיף קטן זה לא יפגע בחיוב החברה במס לגבי הרווחים שמהם משתלמים הדיבידנדים.

3. "דיבידנדים" בסעיף זה - הכנסה ממניות , ממניות "הנאה" או מזכויות "הנאה", ממניות במכרות, ממניות יסוד או מזכויות אחרות, אשר אינן תביעות חוב, המשתתפות ברווחים, וכן הכנסה מזכויות אחרות בחברה הכפופות לאותו דין לענין מיסים כהכנסה ממניות לפי חוקי המס של המדינה שבה נמצא מושבה של החברה המחלקת.

4. הוראות סעיפים 1 ו-2 לא יחולו אם מקבל הדיבידנדים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה משלמת הדיבידנדים באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הנמצא באותה מדינה, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה באופן מעשי באותו מוסד-קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי הענין.

5. מקום שחברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת מקבלת רווחים או הכנסה מהמדינה המתקשרת האחרת, לא תטיל מדינה אחרת זו שום מס על הדיבידנדים המשתלמים על ידי החברה , אלא ככל שאותם דיבידנדים משתלמים לתושב של אותה מדינה אחרת או ככל שזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיבידנדים קשורה בצורה מעשית למוסד-קבע הנמצא באותה מדינה אחרת, ולא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה במס על רווחים בלתי מחולקים, ואפילו הדיבידנדים המשתלמים או הרווחים הבלתי מחולקים מורכבים, כולם או קצתם, מרווחים או מהכנסה שמקורם במדינה האחרת כאמור.

סעיף 11:ריבית

1. ריבית שמקורה במדינה מתקשרת והמשתלמת לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה אחרת, אם אותו תושב הוא בעל הזכות והמקבל של הריבית.

2. "ריבית"בסעיף זה - הכנסה מתביעות חוב מכל סוג, בין שהיו מובטחות במשכנתא ובין שאינן מובטחות כן, בין שהן נושאות זכות להשתתף ברווחי החייב ובין שאינן נושאות זכות זו, ובמיוחד הכנסה מבטוחות ממשלתיות והכנסה משטרי חוב או מאיגרות חוב, לרבות פרמיות ופרסים הקשורים בשטרי חוב או באיגרות חוב אלה, ולרבות הפרשי הצמדה.

3. הוראות ס"ק 1 לא יחולו אם מקבל הריבית, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקור הריבית באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הממוקם באותה מדינה, ותביעת החוב שבזיקה אליה משתלמת הריבית קשורה בצורה מעשית באותו מוסד-קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי הענין.

4. מקום שמחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין המקבל, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום הריבית, בשים לב אל תביעת החוב שעליה הוא שולם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 12:תמלוגים

1. תמלוגים שמקורם במדינה מתקשרת והמשתלמים לתושב המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה אחרת, אם תושב המדינה המתקשרת האחרת הוא בעל הזכות לתמלוגים.

2. "תמלוגים"בסעיף זה - תשלומים מסוג כלשהו המתקבלים בעד השימוש, או בעד הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית (לרבות סרטי קולנוע, הקלטות וידאו, סרטי וידאו וסרטים לשידורי רדיו או טלוויזיה), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, תכנה, נוסחה או תהליך סודיים, או בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי, או בעד ידיעה הנוגעת לנסיון שנרכש בתעשיה, במסחר או במדע.

3. הוראות ס"ק 1 לא יחולו אם מקבל התמלוגים, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקורם של התמלוגים באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים, מבסיס קבוע הנמצא שם, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה מעשית באותו מוסד-קבע, או באותו בסיס קבוע; במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי הענין.

4. אם, מחמת יחסים מיוחדים בין המשלם ובין מקבל הזכות, או בין שניהם ובין אדם אחר, עולה סכום התמלוגים, בשים לב לשימוש, לזכות או לידיעות שבעדם הוא משתלם, על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו אילולא יחסים אלה, יחולו הוראות סעיף זה רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים חב מס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות המתקשרות, בהתחשב בשאר הוראותיה של אמנה זו.

סעיף 13:רווחי הון

1. רווחים שהפיק תושב של מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין המוזכרים בס"ק 2 לסעיף 6 והנמצאים במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מניות או זכויות דומות בחברה שנכסיה מורכבים, בעיקרם, ממקרקעין כאמור, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

2. רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד-קבע אשר יש למפעל של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת, או מהעברת מטלטלין העומדים לרשותו של תושב מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצוע שירותים אישיים כעצמאי, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד-קבע (לבדו או יחד עם כל המפעל) או אותו בסיס קבוע, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

3. רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס או כלי רכב המשמשים לתובלה יבשתית המופעלים בתעבורה בין-לאומית, או העברת מטלטלין השייכים להפעלתם של אוניות או כלי טיס או כלי רכב אלה, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי וקביעת המדיניות של עסקי המפעל.

4. רווחים מהעברת כל נכס זולת זה המוזכר בסעיפים קטנים 1, 2 ו-3, ניתן לחייבם במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר.

סעיף 14:שירותים אישיים של עצמאי

1. הכנסה שמפיק תושב מדינה מתקשרת משירותים מקצועיים או מפעילויות אחרות בעלות אופי עצמאי, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה, זולת אם יש לו בארץ האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו בקביעות לצורך ביצוע פעילויותיו; אם יש לו בסיס קבוע כזה הרי אותו חלק מהכנסתו שניתן לייחסו לאותו בסיס אפשר להטיל עליו מס במדינה המתקשרת האחרת.

2. "שירותים אישיים"- לרבות, במיוחד, פעולות עצמאיות בשטחי המדע, הספרות, האמנות, החינוך וההוראה ופעולותיהם העצמאיות של רופאים, רופאי שיניים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ורואי חשבון.

סעיף 15:שירותים אישיים של עובד

1. בכפוף להוראות סעיפים 16, 18, 19, 20 ו-21, משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, זולת אם העבודה מבוצעת במדינה המתקשרת האחרת. בוצעה העבודה כאמור, ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

2. על אף הוראות ס"ק 1, גמול המתקבל על ידי תושב מדינה מתקשרת תמורת עבודה המבוצעת במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבו במס רק במדינה הנזכרת לראשונה אם נתקיימו כל אלה:

א. המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים;

ב. הגמול משולם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה האחרת, או מטעמו;

ג. תשלום הגמול אינו מוטל על מוסד-קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

3. על אף ההוראות הקודמות של סעיף זה, גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה באוניה, בכלי טיס או בכלי רכב המופעלים בתעבורה בין-לאומית, ניתן לחייבו במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי וקביעת המדיניות של עסקי המפעל.

סעיף 16:שכר חברי הנהלה

שכר חברי הנהלה ותשלומים דומים שהפיק תושב מדינה מתקשרת בתוקף תפקידו כחבר מועצת המנהלים או כל ארגון דומה של חברה שהיא תושבת המדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבם במס באותה מדינה אחרת.

סעיף 17:אמנים וספורטאים

1. על אף הוראות סעיפים 14 ו-15, הכנסה שהפיק תושב מדינה מתקשרת כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת.

2. מקום שהכנסה תמורת פעילויות אישיות שבוצעו בידי בדרן או ספורטאי בתור שכזה נצמחה לא לאותו בדרן או ספורטאי עצמו אלא לאדם אחר, ניתן לחייב אותה הכנסה במס, על אף הוראות סעיפים 7, 14 ו-15, במדינה המתקשרת שבה מבוצעות פעילויותיו של הבדרן או הספורטאי, אם אותו אדם נשלט באופן ישיר או עקיף, מלא או חלקי על ידי הבדרן או הספורטאי, אלא אם הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליטו כי שליטה כזו היא חסרת משמעות.

3. על אף האמור בסעיפים קטנים 1 ו-2, תהיה הכנסה שהפיקו במדינה מתקשרת בדרנים או ספורטאים פטורה ממס באותה מדינה, אם פעילויותיהם באותה מדינה מתקשרת נתמכו במידה ממשית בכספי ציבור של אותה מדינה מתקשרת, או של המדינה המתקשרת השניה, או שהפעילות בוצעה במסגרת הסכם או הסדר חילופי תרבות בין המדינות המתקשרות.

סעיף 18:קיצבאות

בכפוף להוראות ס"ק 2 לסעיף 19, קיצבאות וגמול דומה אחר שהפיק לטובתו תושב של מדינה מתקשרת תמורת עבודה שבעבר, ניתן לחייבם במס באותה מדינה בלבד.

סעיף 19:שירות ממשלתי

1. א. גמול, למעט קיצבה, ששולם על ידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, ניתן לחייבו במס רק באותה מדינה.

ב. אולם, ניתן לחייב במס גמול כאמור רק במדינה המתקשרת האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא:

1. אזרחה של אותה מדינה; או

2. לא נעשה תושבה של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

2. א. קיצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה או מתוך קרן שנוצרה על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או יחידת משנה או רשות, ניתן לחייבה במס רק באותה מדינה.

ב. למרות האמור לעיל, ניתן יהיה לחייב במס קיצבה כזו רק במדינה המתקשרת האחרת אם היחיד הוא תושב או אזרח של אותה מדינה.

3. הוראות סעיפים 15, 16 ו-18 יחולו על גמול בעד שירותים שניתנו בקשר עם עסק המתנהל על ידי מדינה מתקשרת, או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.

סעיף 20:סטודנטים

תשלומים שקיבל סטודנט או חניך בעסקים הנמצא במדינה מתקשרת אך ורק למטרת חינוכו או הכשרתו, והוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, או היה תושב כאמור מיד לפני שהייתו באותה מדינה, והמשמשים לצרכי מחייתו, חינוכו או הכשרתו יהיו פטורים ממס במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה אם מקורם מחוץ לאותה מדינה.

סעיף 21:מורים

גמול המתקבל עבור מחקר חינוכי או מדעי על ידי יחיד, אשר הינו או אשר מיד לפני ביקורו במדינה המתקשרת היה תושב המדינה המתקשרת האחרת, ואשר מבקר במדינה הנזכרת לראשונה למטרת מחקר מדעי או לשם הוראה במוסד חינוכי, יהיה פטור ממס במדינה הנזכרת לראשונה. סעיף זה לא יחול על הכנסה ממחקר שאינו מבוצע למטרה ציבורית אלא למטרותיהם הפרטיות של אדם או אנשים.

סעיף 22:הכנסה אחרת

1. פריטי הכנסה של תושב מדינה מתקשרת, שנבעו במקום כלשהו, אשר לא נידונו בסעיפים הקודמים של אמנה זו, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה.

2. הוראות ס"ק 1 לא יחולו על הכנסה שאינה הכנסה ממקרקעין כפי שהוגדרו בס"ק 2 לסעיף 6, אם המקבל של אותה הכנסה, בהיותו תושב מדינה מתקשרת, מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת באמצעות מוסד-קבע הנמצא שם, או מבצע כעצמאי באותה מדינה אחרת שירותים אישיים מבסיס קבוע המצוי בה, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמת ההכנסה קשורים באורח מעשי במוסד-קבע זה או בבסיס הקבוע. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 7 או סעיף 14, הכל לפי הענין.

סעיף 23:מניעת מסי כפל

מסי הכפל יימנעו כדלקמן:

א. בהונגריה:

1. מקום שתושב הונגריה מפיק הכנסה, אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייבה במס בישראל, תפטור הונגריה הכנסה זו ממס, בכפוף להוראות ס"ק 2 ו-3.

2. מקום שתושב הונגריה מפיק פריטי הכנסה, אשר על פי הוראות סעיף 10 ניתן לחייבה במס בישראל, הונגריה תתיר כניכוי מן המס על הכנסתו של אותו תושב סכום השווה למס ששולם בישראל. ניכוי כזה לא יעלה על חלק המס, כפי שחושב לפני הניכוי, אשר ניתן לייחסו לפריטי הכנסה כאלה שהופקו בישראל.

3. מקום שלפי הוראות האמנה, הכנסה שהופקה על ידי תושב הונגריה פטורה ממס בהונגריה, רשאית הונגריה, למרות האמור לעיל, להתחשב בהכנסה הפטורה בחישוב סכום המס המגיע עבור יתרת ההכנסה.

ב. בישראל:

מקום שתושב ישראל מפיק הכנסה אשר בהתאם להוראות אמנה זו ניתן לחייבה במס בהונגריה, ישראל תתיר כניכוי מהמס הישראלי של אותו אדם סכום השווה למס ההכנסה ששולם בהונגריה. אולם הניכוי לא יעלה על חלק המס אשר לפי החישובים לפני מתן הניכוי יש לייחסו להכנסה שניתן לחייבה במס בהונגריה.

סעיף 24:אי הפליה

1. אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים, השונים או המכבידים יותר מהמיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם, או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי אותה מדינה אחרת באותן נסיבות.

2. המס על מוסד-קבע שיש למפעל של מדינה מתקשרת במדינה המתקשרת האחרת לא יוטל באותה מדינה אחרת בצורה פחות נוחה מהמס המוטל על מפעלים של אותה מדינה אחרת העוסקים באותן פעילויות.

3. חוץ ממקום שחלות הוראות סעיף 9, ס"ק 7 לסעיף 11, או ס"ק 4 לסעיף 12, ריבית, תמלוגים ותשלומים אחרים שמשלם מפעל של מדינה מתקשרת לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, יהיו, לענין קביעת רווחים החבים מס של אותו מפעל, ניתנים לניכוי לפי אותם התנאים כאילו שולמו לתושב של המדינה הנזכרת לראשונה.

4. מפעל מדינה מתקשרת שהבעלות או השליטה על הונו נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה למיסים או לכל דרישה הקשורה במיסים השונים המכבידים יותר מן המיסים ומהדרישות הקשורות בהם, שמפעלים דומים אחרים של המדינה הנזכרת לראשונה כפופים להם או עלולים להיות כפופים להם.

5. הוראות סעיף זה, על אף הוראות סעיף 2, יחולו על מיסים מכל סוג והגדר.

6. הוראות סעיף זה לא יתפרשו כמחייבות מדינה מתקשרת להעניק לתושבי מדינה מתקשרת אחרת הנחות אישיות, הקלות או זיכויים לענין מס, המוענקות לתושביה מסיבות של מעמד אזרחי או חובות משפחה.

סעיף 25:הגבלת הטבות

מקום שאחת המדינות המתקשרות סבורה כי אדם תושב מדינה מתקשרת אינו זכאי להטבות מכוח אמנה זו כיוון שקיומו, מבנהו או פעילותו גורמים באופן לא ראוי להפחתת מס, רשאית הרשות המוסמכת של מדינה זו לבקש מן הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת להתעלם מן ההטבות מכוח אמנה זו ביחס לאותו אדם, וניתן יהיה לעשות כן בהסכמה הדדית.

סעיף 26:נוהל הסכמה הדדית

1. מקום שאדם סבור שהפעולות של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמות או עתידות לגרום לו חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, בלי שים לב לתרופות הנתונות לו לפי דיניהן הפנימיים של מדינות אלה, להגיש את ענינו לפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או, אם המקרה בא בגדר ס"ק 1 של סעיף 24, למדינה המתקשרת שהוא אזרחה. יש להגיש את הענין תוך שלוש שנים מן ההודעה הראשונה על הפעולה שהביאה לידי חיוב במס שלא בהתאם להוראות האמנה.

2. הרשות המוסמכת, אם ההתנגדות נראית לה מוצדקת, ואם אין באפשרותה להגיע לפתרון מספק בעצמה, תשתדל ליישב את הענין בהסכמה הדדית עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת, במגמה למנוע חיוב במס שלא בהתאם לאמנה. כל הסכם שהושג יבוצע על אף כל גבולות זמן בדיניהן הפנימיים של המדינות המתקשרות.

3. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קושי או ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה. רשאיות הן גם להיוועץ יחדיו לשם מניעת מסי כפל במקרים שלגביהם אין הוראה באמנה זו.

4. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לבוא בדברים במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בסעיפים הקטנים הקודמים. מקום שנראה הדבר רצוי, במטרה להגיע לידי הסכם, לנהל משא ומתן בעל פה, יתקיים משא ומתן כזה באמצעות ועדה מורכבת מנציגי הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות.

סעיף 27:חילופי ידיעות

1. הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות ככל שיהיה דרוש לביצוע הוראותיהם של אמנה זו או של החוקים הפנימיים של המדינות המתקשרות הדנים במיסים שאמנה זו דנה בהם, במידה שהחיוב במס לפיהם אינו מנוגד לאמנה. חילופי הידיעות אינם מוגבלים על ידי סעיף 1. כל ידיעה שקיבלה מדינה מתקשרת יראו אותה כסודית באותה מידה כידיעה שהושגה לפי חוקיה הפנימיים של אותה מדינה, או לבקשת המדינה המתקשרת שסיפקה אותה, ויגלו אותה רק לבני אדם או לרשויות (לרבות בתי משפט וגופים מינהליים) המעורבים בשומתם או בגבייתם של המיסים הנידונים באמנה זו, באכיפתם, בהעמדה לדין בשלהם או בהחלטה על ערעור בקשר אליהם. בני אדם או רשויות אלה ישתמשו בידיעות רק למטרות אלו. הם רשאים לגלות את הידיעות בהליכי בתי משפט פומביים או בהחלטות משפטיות.

2. אין לפרש הוראות ס"ק 1 בשום מקרה כמטילות חובה על מדינה מתקשרת:

א. לנקוט אמצעים מינהליים המנוגדים לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של האחרת;

ב. לספק ידיעות אשר אין לקבלן לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או באחרת;

ג. לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך מסחרי, או ידיעה, אשר גילויים נוגד את תקנת הציבור.

סעיף 28:נציגים דיפלומטיים ופקידים קונסולריים

שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של נציגים דיפלומטיים או פקידים קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבין-לאומי או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.

סעיף 29:כניסה לתוקף

1. המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו כאשר יושלם ביצוע הדרישות החוקתיות לשם כניסת האמנה לתוקף.

2. אמנה זו תיכנס לתוקף ששים יום לאחר מתן ההודעה המאוחרת יותר מבין ההודעות הנזכרות בס"ק 1, והוראותיה יהיו בנות-פועל:

א. בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שנצמחו ביום הראשון לחודש ינואר שבסמוך לאחר התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקפה, או לאחר יום זה;

ב. בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, לגבי תקופות מס המתחילות ביום הראשון לינואר שבסמוך לאחר התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקפה, או לאחר יום זה.

סעיף 30:סיום

אמנה זו תעמוד בתוקפה עד שמדינה מתקשרת תביאה לידי סיום. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום בכל עת לאחר חמש שנים מן התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקפה, ובלבד שהודעה מוקדמת של 6 חודשים לפחות על סיום ניתנה באמצעות הצינורות הדיפלומטיים. במקרה זה תחדל האמנה להיות בת-פועל:

א. בזיקה למיסים המנוכים במקור, על סכומי הכנסה שהופקו ביום הראשון לינואר שבסמוך לאחר סיומה של השנה שבה ניתנה ההודעה, או לאחר יום זה;

ב. בזיקה למיסים אחרים על הכנסה, לגבי תקופות מס המתחילות ביום הראשון לינואר שבסמוך לאחר השנה שבה ניתנה ההודעה, או לאחר יום זה.

ולראיה לכך חתמו החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין, על אמנה זו.

נעשה בירושלים בעותק כפול, בשפות האנגלית והעברית, ולשני הנוסחים דין מקור במידה שווה, ביום זה, יום 14 למאי, שנת 1991.

___________________                         _____________________

בשם ממשלת הונגריה                                 בשם ממשלת מדינת ישראל

נחתמה בירושלים ב-14.5.91. היא אושררה ע"י ממשלת ישראל ב-29.12.91 וע"י הונגריה ב-14.9.92. האמנה נכנסה לתוקף ב-1.1.93.

 

קרא על אמנות למניעת כפל מס שישראל צד להן

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת : -) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner