עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
תקנון בית משותף

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

תקנון בית משותף

תקנון בית משותף דוגמה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

תקנון בית משותף דוגמה

תקנון זה מהווה דוגמא ואינו כולל את כל האפשרויות

תקנון בית משותף

בהתאם לסעיפים 62 ו-63
לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

אני/אנו הח"מ........................................., בעל(י) המקרקעין, החוכר (ים) הידועים כחלקה/דף ...................... בגוש/כרך .................. בשטח ............... מ"ר, קובע (ים)  בזאת כדלהלן:

1)       בהתאם לאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, (להלן החוק) אני (אנו) מוציא (ים) חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות כדלהלן:

(א)  חניה בשטח .................. המסומנת בתשריט באות ...................... וצבועה בצבע ............................ תוצמד לדירה מס' ....................

(ב)  גג בשטח .................. המסומן בתשריט באות .................. והצבוע בצבע .................. יוצמדו לדירה מס' _____.

(ג)  צמידויות מיוחדות ומשותפות.

2)       בהתאם לאמור בסעיף 59 לחוק, אני (אנו) קובע (ים) בזאת כי הרכוש המשותף או חלק ממנו שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד, ולפיכך תחול חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף הנ"ל על כל בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף.

3)       בהתאם לאמור בסעיפים 61 ו-62 לחוק, אני (אנו) קובע (ים) (אם רוצים לשריין זכויות בנייה ולחלק אחוזי בניה) -

(א) זכויות בנייה לדירות עם הצמדות.

(ב) אופן חלוקת אחוזי הבנייה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד לדירה או למספר דירות.

(ג) זכותם של בעלי הדירות ? הבעלים של זכויות הבנייה ? לבקש תיקון צו ללא הסכמת יתר בעלי הדירות לאשר שינוי לתקנון כאשר מלווה לכך הסכמת בעלי הדירות מראש. (אין הסכמה זו פוטרת ממשלוח הודעות לפי סעיף 145 לחוק).

(ד) התייחסות לגגות וקירות חיצוניים ו/או כל רכוש משותף אחר כהגדרתו בחוק אשר יווצרו כתוצאה מתוספות בנייה.

(ה) התייחסות לשינוי חלקים ברכוש משותף כתוצאה מתוספת בנייה.

(ו) קביעת זכויות לבעלי דירות לעשות שימוש במתקנים מסויימים המוצבים בתחום שטח מוצמד (כגון: אנטנת טלויזיה, דוד שמש וכו') יש לקבוע דרכי גישה לכל חלקי הרכוש המשותף.

4)       בהתאם לאמור בסעיף 57 לחוק אני (אנו) קובע (ים) כי:

(א) שטחי ההצמדות לא יכללו בחישוב שיעור החלקים ברכוש המשותף.

(ב) ניתן לכלול שטחן של מרפסות לא מקורות (גזוזטראות) בשטח הדירה לצרכי חישוב החלקים ברכוש המשותף. במקרה זה יש צורך לפרט את גודל המרפסת ו/או את החלקים ברכוש המשותף.

(ג) שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמוד לדירות יהיו כדלהלן:
     דירה,   חלקת משנה   מספר 1   24/154 חלקים
        "          "         "           "     2   26/154    "
        "          "         "           "     3   26/154    "
        "          "         "           "     4   42/154    "
        "          "         "           "     5   36/154    "

5)       בעלי הדירות קובעים בזאת, כי שיעור ההשתתפות בהוצאות עפ"י סעיף 58 לחוק יהיה כדלהלן ? (וזאת במקרה שרוצים לקבוע שיעור שונה משיעור החלקים ברכוש המשותף).

6)       התייחסות לייעוד הדירות אם רוצים בכך, כגון: מגורים, עסק, משרדים וכו'.

7)       בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון המצוי, הוראות תקנון זה תקבענה.

8)       בהתאם לתקנה 77 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), אנו מבקשים בזה לאשר את התקנון הנ"ל ולהורות על רישומו.


_____________                      ________________                _______________
 ה ש ם                                         מס' ת"ז                                 ח ת י מ ה

_____________                      ________________                _______________
 ה ש ם                                           מס' ת"ז                                 ח ת י מ ה

 

 

אני הח"מ גבריאל הנר עו"ד, מרחוב בן-יהודה 242 תל אביב, מעיד בזה כי היום _________ הופיע (ו) בפני ____________________ ת"ז ________________ ואישר (ו) כי החתימה ו/או החותמת על תקנון זה הוא שלו (שלהם) וכי ערך (כו) את התקנון מרצונו (ם) הטוב והחופשי והבין (נו) את תוכנו.

 

_______________               ____________________

ת א ר י ך                                     חתימת עוה"ד

 

אני מאשר התקנון לרישום

______________               ____________________

ת א ר י ך                             מפקח(ת) על רישום מקרקעין

 ה ע ר ה אם התקנון מכיל יותר מדף אחד יש להחתים בראשי תיבות את המבקש(ים) על כל דף ודף בתחתית הדף וכן על יד כל תיקון ו/או מחיקה בשולי התיקון ו/או המחיקה.

 

קרא על הרחבת דירה בבית משותף

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner