עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) - פרק ג': הליכי הרישום

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום - פרק ג': הליכי הרישום

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

פרק ג': הליכי הרישום

סימן א': רישום עיסקאות

9. הגשת עסקה לרישום

(א) רישום עסקה ייעשה על פי בקשה כאמור בתקנת משנה (ב) ועל סמך שטר שנערך כדין בידי הצדדים לעסקה ואומת ואושר כאמור בתקנות אלה (להלן - שטר עסקה); השטר יודפס ויהיה לפי הטופס המתאים מבין הטפסים שהורה עליהם הממונה.

(ב) בקשה לרישום עסקה במקרקעין תהא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העסקה, וכן תכלול פרטים באשר לתיאור המקרקעין, זיהוי הצדדים ובאי כוחם ומהות העסקה, והכל לפי הטופס המתאים מבין הטפסים שהורה עליהם הממונה, ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין נושא העסקה.

(ג) לבקשה יצורפו -

 (1) שטר עסקה, חתום כאמור בתקנה 14 או מוכן לחתימה, במקור והעתק ובמספר עותקים נוסף כמספר הצדדים לעסקה;

 (2) מסמכים מודפסים המוכיחים את כשירותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעסקה; הרשם רשאי להתיר קבלת מסמכים אף אם לא הודפסו, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע;

 (3) מסמכים להוכחה כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונות ושאר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין;

 (4) הסכמתו לביצוע העסקה של צד שלישי, מקום שדרושה הסכמתו לפי דין או לפי תנאי ששימש יסוד לרישום קודם או על פי נתונים בפנקסים; הסכמתו של צד שלישי תהיה בכתב וחתימתו תאומת בדרך שמאמתים חתימת שטר עסקה.

 10. רישום עסקאות כשהחותם הוא תאגיד

 (א) היה אחד הצדדים לעסקה תאגיד, יצורפו לשטר העסקה גם תעודות ומסמכים המעידים על קיום התאגיד, על כשירותו לבצע את העסקה שמבקשים לרשמה ועל החלטתו לבצעה, וכן מסמך בכתב מאת עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התקיימו כל אלה ואשר מפרט את הגורמים המוסמכים לחתום בשמו של התאגיד; החתימות על גבי ההחלטה לביצוע העסקה יאומתו בידי עורך דין.

 (ב) היה אחד הצדדים לעסקה תאגיד זר, יצורף לשטר עסקה, נוסף על האישור האמור בתקנת משנה (א), גם אישור עורך דין הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

 11. צירוף תכניות מאושרות

 (א) אם הרישום הקיים של מקרקעין אינו מבוסס על תכנית מאושרת כדין לפי חוק התכנון או לפי פקודת המדידות, תצורף לשטר גם תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד כאמור, או שאושרה לפי חוק התכנון, וכן בוקרה ואושרה לפי הוראות תקנות המודדים (מדידה ומיפוי), התשנ"ח-1998 (להלן — תקנות המודדים); מפקח רשאי לפטור מבקש מחובה זו.

 (ב) היתה העסקה שרישומה מבוקש שכירות או זיקת הנאה בחלק מסוים ממקרקעין, תצורף לשטר העסקה גם תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד, אף אם הרישום הקיים של המקרקעין מבוסס על תכנית מאושרת כדין לפי חוק התכנון או לפי פקודת המדידות.

 12. חתימת השטר בלשכה

 (א) התייצבו הצדדים לעסקה לפני הרשם, יבדוק הרשם את המסמכים שהוגשו ויברר אם העסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה.

 (ב) ראה הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יחתים את הצדדים על שטר עסקה ויאמת את חתימותיהם בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם.

 13. אישור העסקה לרישום

 נחתם שטר עסקה ואומת כאמור בתקנה 12(ב), יאשר הרשם את העסקה לרישום, יעבירה לביקורת ואם העסקה נמצאה כשרה לרישום, היא תירשם בפנקס; לאחר רישום העסקה יימסר עותק מהשטר לכל אחד מהצדדים לעסקה.

 14. חתימת השטר בפני עורך דין ורישום העסקה

 (א) התייצבו הצדדים לעסקה לפני עורך דין, יחתים אותם על שטר העסקה, ויאמת את חתימותיהם בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם (בתקנה זו - אימות החתימות).

 (ב) נוסף על אימות החתימות, יאשר עורך דין, בכתב, כי בדק את הפרטים המופיעים בשטר העסקה והמסמכים שצורפו לו כאמור בתקנות 9 ו–10 (בתקנה זו - המסמכים) ומצאם מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת; ואולם היו צדדים לעסקה מיוצגים בידי כמה עורכי דין רשאי כל עורך דין לאמת את חתימתו של צד לעסקה שהוא מייצג.

 (ג) נחתם שטר העסקה ואומת כאמור בתקנות משנה (א) ו–(ב), יצרף עורך הדין את השטר לבקשה ולשאר המסמכים, ויגישם לרשם סמוך לאחר מועד האימות.

 (ד) הוגש לרישום שטר העסקה שנחתם ואומת על פי תקנה זו, יבדוק הרשם את שטר העסקה והמסמכים שצורפו אליו, ויברר אם העסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה.

 (ה) ראה הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יאשר הרשם את העסקה ויעבירה לביקורת, ואם נמצאה כשרה לרישום, היא תירשם בפנקס; עותק מהשטר יימסר לעורך הדין שהגיש את השטר לרישום.

 (ו) הרשם רשאי להתנות את הגשת שטר העסקה לרישום בקבלת תצלום תעודת הזהות או מסמך מזהה אחר, להנחת דעתו, של מי שהגיש את השטר לרישום ושל הצדדים לעסקה.

 15. שלילת הסמכה לאמת שטרי עסקה

 (א) לא יהיה עורך דין מוסמך לאמת שטרי עסקה אם החליט שר המשפטים, על פי המלצת ועדה שמינה לכך בהודעה ברשומות (להלן - ועדת המלצות), לשלול ממנו את סמכות האימות לתקופה שקבע בהחלטתו או לצמיתות.

 (ב) ועדת המלצות תהיה של חמישה חברים כמפורט להלן:

 (1) המנהל הכללי - יושב ראש;

 (2) הממונה;

 (3) שלושה חברים שימנה שר המשפטים בהמלצת לשכת עורכי הדין.

 (ג) שלושה מחברי ועדת ההמלצות, ובהם היושב ראש, יהיו מניין חוקי בדיוניה.

 (ד) ועדת המלצות תקבע בעצמה את סדרי דיוניה ואת נוהל עבודתה.

 16. זיהוי צדדים לעסקה

 (א) המחתים את הצדדים לעסקה יזהה אותם על פי תעודת זהות או דרכון בר–תוקף.

 (ב) ניתן להחתים צד לעסקה אף בלא הצגת תעודת זהות או דרכון כאמור אם הוכחה זהותו של החותם להנחת דעת המחתים; המחתים כך יציין עובדה זו בגוף השטר המאומת.

 (ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, על כל מקרה של קביעת זהותו של אדם לעניין תקנות אלה.

תקנות ניהול ורישום: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

 

קרא על חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין -חברה זרה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner