עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
 

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

תצהיר בעלים על מקרקעין

מוגש ללשכת רישום המקרקעין כאשר יש הבדל בין שם המוכר לבין שמו כפי שמופיע בטאבו.

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

תצהיר

 אני הח"מ ................................................ בעל/ת ת. ז. מס' .......................... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה, כדלקמן:

  1. שמי המלא ................................ בן/בת .............................. נולדתי ביום ...................;

  2. הנני אותו/ה ......................................... בן/בת ......................... שבשמו/ה רשומה (שם מלא) (שם האב). בפנקסי המקרקעין זכות הבעלות במקרקעין הידועים כחלקה ................ בגוש .................... רשומים בדף ................ כרך .................. נפה .......................

  3. רכשתי את הזכות מאת .............................. בדרך של ............................................. מ-.............................................. (לציין את אופן הרכישה, כגון קנין, ירושה וממי)

  4. עודני הבעלים החוקיים של הזכות האמורה.

 ולראיה באתי על החתום, 

                   ..........................            ..........................................

             ת א ר י ך                               ח ת י מ ה

 

אני הח"מ, עו"ד גבריאל הנר, מאשר בזה, כי ביום .......................... הופיע/ה בפני במשרדי שברחוב בן-יהודה 242, תל אביב, מר/גב' ............................................................ בעל/ת ת.ז. ........................ ולאחר שהזהרתיו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק. חתם/ה על תצהיר זה בפני. 

..............................................

גבריאל הנר, עוה"ד

 

ראה: טפסים לשכת רשום המקרקעין

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner