עורכי דין- דף הבית >> מקרקעין >> נדל"ן ומקרקעין >>
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (המשך)

נדל"ן ודיני מקרקעין

למי נועד מדריך המקרקעין

מי אנחנו -התמחות מקרקעין

השקעות אחרות

 למי מתאימה רכישת נדל"ן

סוגי נכסי מקרקעין

באילו נכסי מקרקעין להשקיע

השקעות בנדל"ן לעומת אחרות

התנהגות שוק הנדל"ן

בעלי מקצוע בתחום הנדל"ן

משרדי תווך נדל"ן

עורך הדין בעסקת מקרקעין

שמאי מקרקעין בעסקת נדל"ן

לוח דירות למכירה ולהשכרה

מושגי יסוד בנדל"ן

בעלות על נדל"ן או חכירה

תוכנית בניין עיר - תב"ע

הערכת שווי נכסים - שמאות

>הערכת שווי -חישוב העלות

>הערכת שווי נכסים השוואה

>הערכת שווי  - היוון תשואה

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

חברה גוש חלקה

הרחבת דירה בבית משותף

רכישת דירה חדשה מקבלן

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה דוגמה

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

בקשת רישום הערת אזהרה

לשכות רישום המקרקעין

טפסים לשכת רשום המקרקעין

כל הטפסים לטאבו

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

מי אנחנו -עורכי דין מקרקעין

חוקי מקרקעין

חוק המקרקעין

תקנות המקרקעין -ניהול ורישום

חוק המתווכים במקרקעין

 מיסוי מקרקעין

מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

מס רכישה

מס מכירה

היטל השבחה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

חוק המקרקעין (המשך)

פרק י': שונות

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוק המקרקעין המשך

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (המשך)

פרק י': שונות

סימן א': ביטול סוגי מקרקעין

ביטול סיווג

152. סיווג המקרקעין לסוגים שונים שהיה קיים ערב תחילתו של חוק זה מכוח החקיקה העותמנית - בטל.

מקרקעין מסוג "מירי"

153. מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנו עם הסוג "מירי", הבעלות בהם תהיה בעלות מלאה בהתאם להוראות חוק זה.

מקרקעין מסוג "מתרוכה"

154. (א)  מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנו עם הסוג "מתרוכה" יירשמו על שם המדינה, אולם אם היו המקרקעין בתחום רשות מקומית וערב תחילת חוק זה היו דרכים או שטחים פתוחים, למעט שפת ים, ששימשו בעיקר את תושבי אותה רשות מקומית, יירשמו על שם הרשות המקומית.

           (ב)  מקרקעין שנרשמו על שם רשות מקומית בהתאם לסעיף קטן (א) ואחרי כן שונה שימושם לשימוש שלא היה מצדיק רישומם על שם הרשות המקומית, יעברו לבעלות המדינה.

מקרקעין מסוג "מואת"

155. מקרקעין שערב תחילתו של חוק זה נמנו עם הסוג "מואת" יירשמו על שם המדינה; אולם אם קיבל אדם שטר קנין על מקרקעין כאלה על פי סעיף 103 לחוק הקרקעות העותמני משנת 1274 להג'רה או על פי פקודת העברת קרקעות, זכאי הוא, או חליפו, לרישום המקרקעין על שמו.

שמירת זכויות

156. אין בהוראות סעיפים 153, 154 או 155 כדי לגרוע מזכויות שהיו קיימות ערב תחילתו של חוק זה במקרקעין האמורים בהם.

מחוברים שנרשמו בנפרד מן הקרקע

157. (א)  מבנים או נטיעות (להלן - מחוברים) שערב תחילתו של חוק זה היו רשומים בנפרד מן הקרקע על שם אדם אחד, יירשמו על שמו כיחידה אחת, והרישום הנפרד יבוטל.

           (ב)  (בוטל).

סימן א1: מחיקת עיקולים מהמרשם

הגבלת משך תקפו של עיקול ומחיקתו

157א.       (א)   עברו עשר שנים מיום שנרשם עיקול, רשאי הרשם למחקו אלא אם כן הוגש לרישום צו להארכת תקפו.

           (ב)  החליט הרשם למחוק עיקול בתום התקופה כאמור בסעיף קטן (א), ישלח הודעה, לפחות ארבעים וחמישה ימים לפני המחיקה, למי שהעיקול נרשם לזכותו, ככל שמענו ידוע, או יפרסם על כך הודעה בשני עתונים יומיים.

סימן ב': ביטול דינים והוראות מעבר

ביטולים

158. בטלים –

(1)   חוק הקרקעות העותמני משנת 1274 להג'רה וכל חקיקה עותמנית אחרת שענינה מקרקעין;

(2)   הסעיפים 886-882, 909-905, 956-950, 1044-1008, 1052-1051, 1233-1192, 1246-1241, 1291-1270, 1328, 1646-1644, 1673 ו-1675 למג'לה;

(3)   סעיפים 33-24 לחוק שופטי השלום הזמני העותמני משנת 1331 להג'רה;

(4)   פקודת העברת קרקעות;

(5)   פקודת המשכנתאות (תיקון);

(6)   פקודת קרקעות מחלול, 1920;

(7)   פקודת הקרקעות (מואת);

(8)   פקודת בתי משפט לקרקעות;

(9)   פקודת תיקון ספרי האחוזה, 1926;

(10)  סעיפים 44 ו-45 לפקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין);

(11)  פקודת חוק הקרקעות (תיקון);

(12)  פקודת פנקסי קרקעות, 1944;

(13)  חוק לתיקון דיני הקרקעות (המרת "מתרוכה"), תש"ך-1960;

(14)  חוק בתים משותפים, תשכ"א-1961 [נוסח משולב].

אי-תחולת הוראות מסויימות

159. (א)  הספר העשירי של המג'לה לא יחול על מקרקעין.

           (ב)  חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה.

עצמאות החוק

160. בעניני מקרקעין לא יחול סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל, 1947-1922.

שלילת זכויות שביושר

161. מתחילת חוק זה אין זכות במקרקעין אלא לפי חוק.

שמירת דינים

162. על אף האמור בסעיפים 152 ו-158 עד 161, אין בהוראות חוק זה כדי לבטל או להביא שינוי –

(1)   בדין המיוחד שהיה קיים ערב תחילתו בנוגע למקרקעין מסוג מוקופה ולהקדשות;

(2)   בדין שהיה קיים ערב תחילתו בנוגע להתיישנות במקרקעין לא-מוסדרים.

תחולה

163. הוראות חוק זה יחולו כשאין בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

תיקון פקודת הפרשנות

164. בפקודת הפרשנות, בסעיף 1, במקום הגדרת "מקרקעין" יבוא:

"מקרקעין" - קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה; אולם מקום שהמלה "מקרקעין" באה בחיקוק שניתן לפני תחילת חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, תהא משמעותה כמשמעות שהיתה נודעת לה אלמלא החוק האמור";

תיקון פקודת הנזיקין [נוסח חדש]

165. בפקודת הנזיקין [נוסח חדש], אחרי סעיף 48 יבוא:

"מניעת תמיכה

48א.היה במקרקעין משום תמיכה למקרקעין שכנים, תהא עשיית דבר המונע או שולל תמיכה זו - עוולה.

שימוש הדרוש לטובת הציבור

48ב.שימוש במקרקעין הדרוש לטובת הציבור לא יהיה בו מיטרד לענין סימן זה, אף אם הוא גורם נזק למקרקעין שכנים או מונע מבעליהם הנאה מלאה ממקרקעיהם, ובלבד שהנזק שנגרם אינו חורג מתחום הנסבל והמשתמש נקט אמצעים סבירים כדי להקטין את הנזק ככל האפשר; אולם רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים - אם בתשלום חד-פעמי ואם בתשלומים חוזרים - אם נגרם לבעל המקרקעין נזק ממון."

הוראות מעבר

166. (א)  עסקה במקרקעין, והתחייבות לעסקה כזאת, שנעשו לפני תחילת חוק זה, וכן זכות במקרקעין שהיתה מוקנית ערב תחילתו וחוק זה אינו מכיר בה, יוסיף לחול עליהן הדין הקודם.

           (ב)  זכות במקרקעין שחוק זה דן בה יחול עליה חוק זה אף אם נוצרה לפני תחילתו.

קיום מינויים, רישומים וכו'

167. (א)  מי שכיהן ערב תחילת חוק זה בתפקיד של ממונה על המרשם, מפקח או רשם, יראוהו כאילו נתמנה לפי חוק זה.

           (ב)  לשכות רישום שהוקמו, אזורי פעולתן שנקבעו ופנקסים שהתנהלו בהן כדין לפני תחילת חוק זה, יראום כאילו הוקמו, נקבעו והתנהלו לפי חוק זה.

           (ג)   רישומים שנעשו כדין בפנקסים לפני תחילת חוק זה, יראום כאילו נעשו לפי חוק זה.

סימן ג': הפעלת החוק

ביצוע ותקנות

168. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובין השאר –

(1)   הפנקסים שיתנהלו, סדרי ניהולם וסדרי הרישומים ופרטיהם;

(2)   סדרי העיון בפנקסים וקבלת העתקים מהם;

(3)   סדרי הדין בדיונים ועררים לפי חוק זה;

(4)   ההליכים בקשר לרישום בתים משותפים, לתיקון רישום ולביטול רישום;

(5)   ההליכים בקשר לרישום ראשון וחידוש רישום;

(5א) ההליכים בקשר לתיקון הרישום של שטח או גבולות במקרקעין לא מוסדרים;

(6)   ההליכים בקשר לרישום איחוד ופיצול של חלקות, כולל הרישום מחדש של זכויות בחלקות שהיו רשומות ערב האיחוד או הפיצול;

(7)   סמכויותיהם של רשמים, של מפקחים ושל הממונה על המירשם.

תחילה

169. חוק זה תחילתו ביום כ"ג בטבת תש"ל (1 בינואר 1970).

170. שר המשפטים יחיל בהדרגה, בצווים, את הוראות פרק ו'1 על אזורי המדינה.

 

 

קרא על נדל"ן ומקרקעין

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner