עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
הוראות מיוחדות

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הוראות מיוחדות

במסגרת התיקון נוספו הוראות לגבי מקרים מיוחדים

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

11. הוראות מיוחדות

במסגרת התיקון נוספו הוראות לגבי מקרים מיוחדים שיפורטו להלן:

11.1 שלילת הטבת מס לתושב חוץ אשר בעל שליטה בו הוא תושב ישראל

בתיקון הוסף לפקודה סעיף 68א אשר קובע תנאים למתן הקלות לתושב חוץ. הסעיף קובע כי חבר בני אדם תושב חוץ לא יהיה זכאי להטבת מס, הנחה או פטור לפי הפקודה, אשר מוענקים בשל היותו תושב חוץ, אם תושב ישראל הוא בעל שליטה בו (בתושב החוץ), או אם הנהנה או הזכאי לפחות ל- 25% מההכנסות או מהרווחים הוא תושב ישראל.

"בעל שליטה" מוגדר כמי שמחזיק במישרין או בעקיפין ב - 25% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחברה .

לדוגמה: סעיף 97(ב2) אשר הוסף לפקודה קובע כי "תושב חוץ פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה". אם ידוע כי לחברה תושבת חוץ יש בעל מניות שהוא תושב ישראל ואשר מחזיק 30% מהזכויות בה, הרי שהפטור האמור לא יינתן.

11.2. "מס יציאה" לגבי רווחי הון ומכירת זכויות שהוענקו לפי סעיפים 3(ט) ו-102

סעיף 100א שהוסף לפקודה בא לתת מענה לסיטואציה הבאה:

תושב ישראל מחזיק בנכס מחוץ לישראל. אם יימכר הנכס בעודו תושב ישראל, הרי שיתחייב לגבי מכירה זו בישראל עפ"י סעיף 89(ב)(1). לעומת זאת, אם יהפוך אותו תושב ישראל לתושב חוץ ורק לאחר מכן ימכור את אותו נכס, הרי שלא תהיה חבות במס בישראל שכן המוכר הוא תושב חוץ ולנכס הנמכר אין קשר לישראל.

סעיף 100א(א) קובע: "נכס של אדם תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל".

במקרה כאמור ישולם המס כאילו נמכר הנכס-עפ"י שווי השוק שלו. בפני אותו אדם עומדת אפשרות נוספת: לא לשלם את המס במועד שינוי התושבות אלא במועד המימוש (מכירת הנכס בפועל). יובהר כי בחלופה זו לא נדחה מועד ארוע המס,אלא מועד התשלום. למרות שמועד ארוע המס לא השתנה, חישוב רווח ההון הריאלי הוא שונה.

במועד המימוש ישולם המס על חלק רווח ההון הריאלי שהוא חלק יחסי לתקופת החזקת הנכס בעת היותו תושב ישראל. רווח ההון הריאלי במקרה זה יחושב מיום הרכישה המקורי ועד יום המכירה בפועל.

דוגמה:

מחירו המקורי של נכס הוא 100 ש"ח, הנכס הוחזק 3 שנים ונמכר תמורת 700 ש"ח  (הנח/י אינפלציה אפס). המוכר הפך לתושב חוץ שנתיים לפני שמכר את הנכס ולא שילם את המס באותו מועד. בדוגמה זו, "חלק הרווח החייב" הוא 200 ש"ח: רווח ההון הריאלי מוכפל ב- 1/3. (1/3 היא תקופת ההחזקה מיום הרכישה ועד ליום ההפיכה לתושב חוץ מחולק בתקופה שמיום הרכישה ועד ליום המימוש). הסעיף רלוונטי בעיקר כאשר הנכס נמצא מחוץ לישראל וזאת מאחר ואם הנכס נמצא בישראל, גם אם מדובר בתושב חוץ המכירה חייבת בישראל, בכפוף להוראות אמנה. סעיף 100א(ג) קובע כי במקרה שבו מכירת הנכס חייבת במס בישראל במועד המימוש, ישולם המס בשל רווח ההון עפ"י הכללים הרגילים לחישוב רווח הון. בסעיף 100א קיימת הגדרה לנכס: "לרבות מניות וזכויות שהוענקו כאמור בסעיפים 3(ט) ו- 102" ולפיכך הסעיף יחול גם לגבי אופציות ומניות שקיבל מי שהיה תושב ישראל והפך לתושב חוץ בעודו מחזיק (במישרין או ע"י נאמן) באותן זכויות.

11.3. "קיפול מבנים" - העברת נכסים מחברה תושבת חוץ לחברה תושבת ישראל (חברות אחיות)

בכדי לעודד העברת נכסים ופעילויות מחו"ל לישראל, נקבעו שתי הוראות:

הוראת שעה - נקבע כי בשנות המס 2003 ו- 2004 ייווסף לפקודה סעיף 104ב(ז) אשר קובע כי חברה תושבת חוץ המעבירה את כל נכסיה לחברה תושבת ישראל שהיא חברה אחות [בעלי הזכויות בחברה המעבירה ובחברה הקולטת זהים], לא תחוייב במס עפ"י הפקודה, בתנאי שהתקיימו תנאים והגבלות שיקבע שר האוצר לעניין זה.
הוסף לסעיף 104ג(ו) (אשר דן בהעברת מניות המוחזקות ע"י חברה בת לבעלי מניות יה) סעיף 104ג(ו) אשר מעניק סמכות לשר האוצר לקבוע כי סעיף זה יחול גם על חברות זרות.

11.4. הוראת שעה לעניין חוק עידוד השקעות הון

נקבע בהוראת שעה לשנים 2003 עד 2005 כי הכנסה מריבית בשנים האמורות, של חברה בעלת מפעל מאושר הנובעת מכספי הנפקה מחוץ לישראל, תחשב כהכנסתה מהמפעל המאושר. תנאי לכך הוא שטרם נעשה שימוש באותם כספים אשר מופקדים במוסד בנקאי זר. משמעות הוראה זו היא מתן הטבה במס על הכנסות ריבית, בדומה להטבה במס הניתנת להכנסות המפעל המאושר.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner