עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מקום הפקת ההכנסה

כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

עם המעבר לשיטת מיסוי פרסונלית, דרושים כללים ברורים לקביעת מקום הפקתה של הכנסה. חשיבותם של כללים אלו לגבי תושבי ישראל היא בעיקר לעניין הזיכוי ממס זר. כפי שיובהר בסעיף 10 להלן, זיכוי בגין מס ששולם בחו"ל יינתן לתושב ישראל רק אם אותה הכנסה נחשבת כהכנסה שמקום הפקתה הוא מחוץ לישראל.

לגבי תושבי חוץ חשיבות הכללים היא בעיקר לעניין זכות המיסוי של ישראל. הכנסה של תושב חוץ תמוסה בישראל רק אם מקום הפקתה הוא בישראל.  סעיפים 4א ו- 89(ב)(3) הוספו לפקודה במסגרת התיקון. סעיפים אלו קובעים את מקום הפקתן של ההכנסות השונות.

3.1 מקום הפקת הכנסות פירותיות

סעיף 4א(א) דן בקביעת מקום הפקתן של ההכנסות הפירותיות.

לגבי הכנסה מעסק - המקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית מניבה ההכנסה.

לגבי הכנסה מעסקה או מעסק אקראי בעלי אופי מסחרי - המקום שבו מתבצעים העסקה או העסק.

לגבי הכנסה ממשלח יד - מקום ביצוע השירות.

לגבי הכנסה מעבודה - מקום ביצוע העבודה.

לגבי ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה - מקום מושבו של המשלם.

לגבי דמי שכירות או דמי שימוש בנכס - מקום השימוש בנכס.

לגבי השתכרות אוו רווח, לרבות תמלוגים, שמקורם בנכס לא מוחשי - מקום מושבו של המשלם.

לגבי קצבה מלוג ואנונה - מקום מושבו של המשלם.

לגבי הכנסה מחקלאות - מקום הנכס מניב ההכנסה.

לגבי דיבידנד - מקום מושבו של חבר בני האדם משלם הדיבידנד.

3.2 חריגים לקביעת מקום המקור

בסעיף 4א(ב) לתיקון נקבעו מספר חריגים לעניין מקום הפקת הכנסות כמפורט להלן:

3.2.1 הכנסת עבודה

הכלל לגבי מקום הפקת הכנסה מעבודה הוא מקום ביצוע העבודה. לפיכך, מקום הפקתה של הכנסה מעבודה שבוצעה מחוץ לישראל אינו בישראל. אולם, אם המעביד הוא אחד הגופים שיפורטו להלן ויחסי העבודה עם אותו מעביד החלו כאשר העובד היה תושב ישאל, ייראו את מקום הפקת ההכנסה בישראל, למרות שהעבודה בוצעה מחוץ לישראל. הגופים שלגביהם יחול חריג זה מפורטים בפסקה (א)(4) להגדרת "תושב ישראל": מדינת ישראל, רשום מקומית, הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת, קרן היסוד, המגבית, חברה ממשלתית, רשות ממשלתית או תאגיד שהוקם לפי חוק.

3.2.2. הוצאה של מפעל קבע

הכלל החריג מתייחס למצב בו מדובר במפעל קבע של תושבי ישראל מחוץ לישראל, אשר יש לו הוצאה מסוג כזה שנקבע לגביה כלל של מקום הפקה עפ"י תושבות המשלם - ריבית, דמי נכיון והפרשי הצמדה, רווחים ותמלוגים שמקורם בנכס לא מוחשי, קיצבה מלוג ואנונה. כלל זה קובע כי הכנסה מאותם מקורות תחשב כמופקת בישראל גם כאשר המשלם הוא תושב חוץ - אם התשלום מהווה הוצאה של מפעל הקבע של תושב החוץ בישראל, ולחלופין - הכנסה מאותם מקורות תחשב כמופקת מחוץ לישראל גם כשהמשלם הוא תושב ישראל - אם התשלום מהווה הוצאה של מפעל הקבע שלו מחוץ לישראל. במקרים אלה נבחר למעשה קריטריון המיקום של מפעל הקבע ולא מקום התושבות.

לדוגמה: תושב חוץ אשר יש לו פעילות בישראל באמצעות מפעל קבע. אותה פעילות ממומנת ע"י הון זר ולפיכך נדרשות בניכוי בישראל הוצאות ריבית. במקרה כאמור נקבע כי למרות שהמשלם הוא תושב חוץ, מקום הפקת הכנסות הריבית הוא בישראל (מקומו של מפעל הקבע).

3.3 מקום הפקת הכנסה הונית

סעיף 89(ב)(3) קובע כי מקום הפקתו או צמיחתו של רווח הון יהיה בישראל בכל אחד מהמקרים הבאים:

הנכס הנמכר נמצא בישראל.

הנכס הנמכר נמצא מחוץ לישראל והוא בעיקרו זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש (לרבות מלאי, זכות במקרקעין ואיגוד מקרקעין) הנמצא בישראל. לגבי נכס כאמור ייחשב חלק התמורה הנובע מהרכוש הנמצא בישראל כרווח הון שמקום הפקתו בישראל.

מניה או זכות למניה בחבר בבי אדם תושב ישראל.

זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, שהוא בעיקרו בעל זכות, במישרין או בעקיפין, לרכוש הנמצא בישראל. גם לגבי זכות זו ייחשב חלק התמורה הנובע מרכוש הנמצא בישראל כרווח הון שמקום הפקתו בישראל.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: מעבר לשיטת מס פרסונלית

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner