עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
מעבר לשיטת מס פרסונאלית

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

מעבר לשיטת מס פרסונאלית

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

2.1 תיקון סעיף 2

שינוי מהותי במסגרת תיקון 132 הינו מעבר משיטת מס טריטוריאלית לשיטת מס פרסונלית. ביטוי לשיטה הטריטוריאלית נקבע בסעיף 2 לפקודה: "מס הכנסה יהא משתלם... על הכנסתו של אדם שנצמחה, שהופקה או שנתקבלה בישראל ממקורות אלה:"

סעיף זה שונה כך שתהא לו תחולה פרסונלית לגבי תושבי ישראל יחד עם שימור השיטה הטריטוריאלית לגבי תושבי חוץ:"מס הכנסה יהא משתלם... על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בישראל או מחוץ לישראל ועל הכנסתו של אדם תושב חוץ שהופקה או שנצמחה בישראל, ממקורות אלה:"

במקביל לשינוי שיטת המס בוטלו סעיפים 5(1) עד 5(4)(א). סעיפים אלו הרחיבו את שיטת המס הטריטוריאלית באופן שקבעו כי ההכנסות המפורטות בהם יראו כמופקות בישראל. עם המעבר לשיטת מס פרסונלית אין עוד צורך בסעיפים אלו.

ניתן לראות כי לאחר שינוי שיטת המס לא תהיה עילה לחיוב במס מכח "נתקבלה" ולפיכך בוטלו סעיפים אשר קשורים לעילת חיוב זו כגון: סעיף 68 שקבע פטור ממס לתושב זמני שקיבל הכנסה בישראל וסעיף 14 שקבע הקלות להכנסה ששולם עליה מס רק משום שנתקבלה בישראל.

2.2 שינוי הגדרת "תושב ישראל" לגבי יחיד ולגבי חבר בני אדם

במסגרת התיקון בוצעו שינויים בהגדרת "תושב ישראל" שבסעיף 1 לפקודה לגבי יחיד ולגבי חבר בני אדם.

2.2.1 שינוי ההגדרה לגבי יחיד

בפסיקה נקבע כי המבחן המהותי לקביעת מקום המושב של יחיד הוא מבחן "מרכז החיים" (בין היתר בפס"ד אריה גונן-עמ"ה 5048/97).

בתיקון 132 הוחלט לאמץ את מבחן מרכז החיים כך שיחיד ייחשב כתושב ישראל אם מרכז חייו בישראל. לשם קביעת מקום מרכז החיים קובע הסעיף כי יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים. הסעיף מפרט קריטריונים לקביעת מקום מרכז החיים: מקום ביתו הקבוע של היחיד, מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים.

חזקות מספריות לגבי מרכז חיים

בפסקה (א)(2) להגדרת "תושב" קיימות שתי חזקות טכניות מספריות אשר בהתקיימות אחת מהן יש כדי להצביע שמרכז חייו של היחיד בשנת המס הוא בישראל:

אם אותו יחיד שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר.

אם אותו יחיד שהה בישראל בשנת המס 30 ימים וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

יודגש כי החזקות הינן חזקות "חיוביות" באופן שקיומן מצביע על היות מרכז חייו של היחיד בישראל. החזקות המספריות ניתנות לסתירה הן ע"י היחיד והן ע"י פקיד השומה וזאת באמצעות הוכחה של הצד המבקש לסתור אותן כי מרכז חייו של היחיד איננו בישראל.

לא מתקיימות החזקות (לדוגמה:היחיד שהה בישראל בשנת המס רק 150 ימים), אין בכך כדי ליצור חזקה שמקום המושב הוא בחו"ל. במקרה כאמור ישמש המבחן המהותי - מבחן מרכז החיים כמבחן הבלעדי לקביעת מקום המושב.

בפסקה (4) להגדרת "תושב" הוקנתה סמכות לשר האוצר לקבוע תנאים לפיהם יראו יחיד שאינו תושב ישראל לפי ההגדרה כתושב (בתנאי שהוא עובד של אחד הגופים המפורטים בסעיף) ותנאים לפיהם לא יראו יחיד כתושב ישראל אף אם הוא עונה על התנאים שבהגדרה.

2.2.2 שינוי הגדרת תושב לגבי חבר בני אדם

בהגדרת תושב ישראל לגבי חבר בני אדם שונתה החלופה הראשונה כך שהמבחן היחידי על פיה הוא מבן ההתאגדות.

כתוצאה מכך, חבר בני אדם ייחשב כתושב ישראל אם התקיים אחד מאלה:

1. הוא התאגד בישראל, דהיינו התאגד עפ"י הדין הישראלי.

2. השליטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל (לפירוט המושג "שליטה וניהול" ראה גם חוזר מס הכנסה מספר 4/2002 - קוים מנחים לקביעת שליטה וניהול).

2.3 התאמות לסעיף 3א - הכנסה של אזרחי ישראל תושבי האזור

סעיף 3א דן בהכנסה של אזרח ישראלי שנצמחה, הופקה או נתקבלה באזור וקבע כי יראוה כהכנסה שנצמחה, הופקה או נתקבלה בישראל.

עם המעבר לשיטת מס פרסונלית בוצעו בסעיף ההתאמות הנדרשות לצורך החלת שיטת המס החדשה על אזרחי ישראל תושבי האזור. נקבע כי הכנסתו של אזרח ישראלי תושב האזור שהופקה מחוץ לישראל ומחוץ לאזור, ייראוה כאילו הייתה הכנסתו של תושב ישראל שהופקה מחוץ לישראל.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner