עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הקלות לעולים חדשים
ותושבים חוזרים

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

ערב התיקון הייתה קיימת בסעיף 14(א) לפקודה הסמכה לשר האוצר לתת פטור או הנחה ממס על הכנסה שמקורה בחו"ל אשר חייבת במס רק משום שנתקבלה בישראל. בסעיף 14(ב) הייתה סמכות לנציב לפטור הכנסה של עולה בתקופה של שבע השנים הראשונות להיותו תושב ישראל. עם המעבר לשיטת המיסוי הפרסונלי, הכנסתו של תושב ישראל שהופקה או שנצמחה בחו"ל תהיה חייבת במס בישראל. לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ישנם לרוב נכסים והכנסות מחו"ל. כדי להקל על קליטתם בישראל, קבע המחוקק בתיקון מספר הקלות שנקבעו בסעיפים 14, 9ג ו- 97(ב) לפקודה:

8.1 הקלות על הכנסות פסיביות של עולה חדש

סעיף 14(א) דן בהכנסותיו של עולה חדש מריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות, שאינן הכנסות מעסק, שמקורן בנכסים מחוץ לישראל אשר היו לו לפני עלייתו לישראל. הכנסות אלו תהינה פטורות ממס במשך 5 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל. העולה רשאי לבקש כי הכנסתו כאמור, או חלקה, לא תהיה פטורה. בהוראת מעבר לתיקון נאמר כי הכנסותיו של עולה חדש, מהמקורות שפורטו לעיל, אשר ביום 1.1.2003 חלפו למעלה מחמש שנים מיום שהפך לתושב ישראל, אך לא יותר מעשר שנים מאותו יום, יהיו פטורות ממס עד תום שנת המס 2003.

8.2 הקלות על הכנסה מעסק של עולה חדש

סעיף 14 (ב) דן בהכנסותיו מעסק של עולה חדש. עפ"י הוראות הסעיף יהיה העולה זכאי לפטור במשך 4 שנים על הכנסותיו מעסק מחוץ לישראל, בתנאי שזהו עסק שהיה לעולה מחוץ לישראל במשך 5 שנים לפני שהיה לתושב ישראל לראשונה.

8.3 הקלות על הכנסות פסיביות של תושב חוזר

סעיף 14(ג) מגדיר "תושב חוזר" כיחיד שהפך לתושב ישראל ואשר שהה מחוץ לישראל בקביעות 3 שנים לפחות לאחר שחדל להיות תושב ישראל. עפ"י הוראות הסעיף תושב חוזר יהיה זכאי לפטור דומה לפטור לו זכאי עולה חדש על הכנסות פסיביות לפי סעיף ף1(א) (כהכנסות מריבית, דיבידנד, קצבה, תמלוגים ודמי שכירות, שאינן הכנסות מעסק), בתנאי שהן נובעות מנכסים מחוץ לישראל אותם רכש בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל. תושב חוזר לא יהיה זכאי לפטור דומה לזה הניתן לעולה חדש, לפי סעיף 14(ב), על הכנסות מעסק בחו"ל.

8.4 הנחה לקצבה של מי שעלה ישראל

סעיף 9ג קובע כי סכום המס החל על קצבה בשל עבודה שמקורה במדינה מחוץ לישראל אותו ישלם מי שעלה לישראל, לא יעלה על הסכום אותו היה משלם לו נשאר תושב אותה מדינה. למרות נוסח הסעיף תינתן ההקלה גם כאשר מקור הקצבה הוא בהכנסות מיגיעה אישית אף אם אינה משולמת ע"י המעביד. לסעיף זה אין הגבלת זמן - ההקלה חלה כל עוד מקבל הנישום את הקצבה.

8.5 פטור על רווח הון של עולה

ערב התיקון הקנה סעיף 97(ב) פטור ליחיד על רווח הון ממכירת נכס שהיה לו מחוץ לישראל לפני היותו לתושב ישראל, אם מכר אותו תוך 7 שנים מיום שהיה לתושב ישראל. התיקון האריך את תקופת הפטור לעשר שנים והוסיף פטור חלקי גם למכירה לאחר תקופה זו, כדלהלן:

8.5.1. עולה חדש

עולה חדש יהיה פטור ממס על רווח הון בשל מכירת נכס, שהיה לו בחו"ל לפני שהפך לתושב ישראל, במשך 10 שנים מיום שהיה לתושב ישראל.

8.5.2. תושב חוזר

תושב חוזר (כמפורט בסעיף 14 לפקודה) יהיה פטור גם הוא ממס על רווח הון במשך 10 שנים, אך במגבלות הבאות:

הנכס נרכש בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל.
הנכס אינו זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס שהיה מצוי בישראל.

8.5.3. אם חלפו למעלה מעשר שנים מיום שהפך לתושב ישראל, תינתן הקלה חלקית בחישוב רווח ההון לנכס כאמור בסעיפים 8.5.1 ו- 8.5.2. ההקלה קובעת פטור חלקי שיחושב לפי יחס התקופות. חלק רווח ההון הריאלי הפטור יהיה: רווח ההון הריאלי, כשהוא מוכפל ביחס שבין התקופה שמיום רכישת הנכס ועד תום 10 שנים מיום שהיה לתושב, לבין התקופה שמיום רכישת הנכס ועד יום מכירתו.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: מחירי העברה בעסקה בינלאומית ביחסים מיוחדים

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner