עורכי דין - דף הבית >> עסקים - יזמות עסקית >> הקמת עסק >> מיסוי בינלאומי >> חברה בחו"ל >>
שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

חברה בחו"ל

מיסוי בינלאומי

הקמת חברה בחו"ל

חברה זרה

שליטה וניהול בחברה זרה

מקלט מס

מקלטי מס בעולם

כיצד לבחור מקלט מס

חשבון בחו"ל

פתיחת חשבון בנק בחו"ל

העברת עסק לחו"ל

מיסוי חברה זרה בישראל

מיסוי פעילות ישראלים בחברה זרה

חברה נשלטת זרה

חברה משלח יד זרה

פתיחת חברה בחו"ל

יתרונות וחסרונות

מיסוי בינלאומי באינטרנט

מיסוי בינלאומי של אתרי אינטרנט

מוסד קבע

מוסד קבע לצורכי מיסוי בינלאומי

קביעת מוסד קבע באינטרנט

חשבונית מס בעידן האינטרנט

"מקור ההכנסה" באינטרנט

שירותים בחו"ל

שירותים באמצעות אינטרנט

מיסוי בינלאומי במכירת מוצרים

מיסוי בינלאומי: סיווג הכנסה

מס מכירה בארה"ב

מס מכירה בארה"ב על אינטרנט

מע"מ

מע"מ במסחר אינטרנט בינלאומי

הימורים באינטרנט

ורישיון לניהול אתר הימורים

מיסוי מסחר אלקטרוני

ישראל מקלט מס ליהלומנים

אמנות למניעת כפל מס

מס חברות בעולם

שינוי מודל עסקי

העברת הידע לחו"ל -שינוי מודל עסקיי

מס ערך מוסף בעולם

הבנקים הגדולים בעולם

מי אנחנו

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

המס על הכנסות מחוץ לישראל

שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא הרפורמה במיסוי בינלאומי

חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה היחידה למיסוי בינלאומי תכנון ומדיניות משפטית בנושא: הרפורמה במס הכנסה –

מיסוי בינלאומי

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

ככלל, שיעורי המס שיחולו לגבי הכנסות שמקורן מחוץ לישראל הם שיעורי המס הרגילים הקבועים בסעיפים 121 (לגבי יחידים) ו- 126 (לגבי חבר בני אדם), למעט מקרים שנקבע לגביהם אחרת. יוזכר, כי מקום הפקת ההכנסה ייקבע בהתאם להוראות סעיף 4א.

4.1 הכנסה של יחיד מדמי שכירות שמקורה מחוץ לישראל

בתיקון לפקודה, הוסף סעיף 122א אשר דן בהכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל בידי יחיד.

הסעיף מאפשר לשלם מס בשיעור 15% (במקום מס בשיעורים רגילים) בתנאים הבאים:

הכנסה אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1).
היחיד זכאי לדרוש בניכוי רק הוצאות פחת.

יובהר כי יחיד שבחר בשיעור המס המיוחד אינו זכאי לנכות הוצאות אחרות (לרבות הוצאות מימון), אינו זכאי לקזז כנגד ההכנסה הפסדים ואינו זכאי לדרוש זיכויים מהמס החל על אותה הכנסה. במקרה והיחיד דורש הוצאות (שאינן הוצאות פחת) או קיזוז הפסדים או זיכויים, יחולו על ההכנסה שיעורי המס הרגילים.

4.2 הכנסה מדיבידנד שמקורה מחוץ לישראל

4.2.1. לגבי יחיד

התיקון לא שינה את שיעור המס אשר חל על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד. בהתאם לסעיף 125ב שיעור המס הוא 25% גם על דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל. אם הדיבידנד משתלם על נייר ערך זר יהיה שיעור המס - 35% עד תום שנת המס 2006 ו- 25% משנת המס 2007 ואילך.

4.2.2. לגבי חבר בני אדם

סעיף 126(א) לפקודה קובע כי "על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם יוטל מס שייקרא "מס חברות", בשיעור של 36%".

סעיף 126(ב) לפקודה, טרם התיקון, קבע: "בחישוב ההכנסה החייבת לפי סעיף קטן (א) לא תיכלל הכנסה מדיבידנד או מחלוקת רווחים שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות..." כלומר: דיבידנד שחילקה חברה אשר חייבת במס חברות (בד"כ חברה תושבת ישראל) הוצא מבסיס המס בידי החברה המקבלת (גם היא בד"כ חברה תושבת ישראל). במסגרת התיקון שונה סעיף 126(ב) ונוסחו הוא:" בחישוב ההכנסה החייבת לפי ססעיף קטן (א) לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראלשנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות..." ניתן לראות כי לאחר התיקון צומצם סעיף 126(ב) כך שיחול רק לגבי רווחים או דיבידנדים שמקורם בהכנסות שהופקו או נצמחו בישראל.

לדוגמה:חברה תושבת ישראל אשר מחלקת דיבידנד מרווחים שמקום הפקתם מחוץ לישראל לחברה אחרת תושב ישראל, סכם הדיבידנד האמור לא יזכה להקלה שניתנה בעבר (הוצא מבסיס המס). במקביל, החברה מקבלת הדיבידנד תהא זכאית לזיכוי בגובה מס החברות שבו החברה המחלקת על ההכנסה ממנה חולק הדיבידנד.

4.2.3. שיעור המס על דיבידנד בידי חבר בני אדם

לסעיף 126 התווספו סעיפים קטנים (ג) עד (ו).

סעיף 126(ג) קובע כי דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל (כפי שתואר בדוגמה לעיל) וכן דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל (כלומר: חולק ע"י חברה תושבת חוץ), שיעור המס עליו הוא 25%.

4.2.4. שיעור המס על "דיבידנד מגולם"

סעיף 126(ג) מתייחס לאחד משני המצבים הבאים:

"החברה הנישומה" (חברה שקיבלה דיבידנד מחברה שבה היא מחזיקה לפחות 25% מאמצעי השליטה) ביקשה לקבל זיכוי גם בגין מס זר ששולם על הרווחים מהם מחולק הדיבידנד (להלן: "זיכוי עקיף").
החברה הנישומה זכאית לקבל זיכוי עקיף בהתאם לאמנה למניעת כפל מס. הסעיף קובע כי במקרים אלו, יוטל מס חברות בשיעור רגיל של 36% על "הדיבידנד המגולם" (הדיבידנד בתוספת המס ששולם על ההכנסה שממנה חולק).

דוגמה: חברת "ישראלי", תושבת ישראל קיבלה דיבידנד מחברה תושבת חוץ שבה היא מחזיקה בשיעור של 100%.

הפעלת סעף 126 (ג)

הכנסת חברת החוץ (ממנה חולק הדיבידנד)                    1000

מסי חוץ ששילמו למדינה הזרה (20%)                          (200)

דיבידנד לחלוקה                                                          800

ניכוי במקור במדינה הזרה (15% עפ"י אמנה)                 (120)

דיבידנד נטו שהתקבל                                               680

סכום "הדיבידנד המגולם":  1000=  200+800

סכום הדיבידנד המגולם ייחשב כהכנסה שחייבת בשיעור 36% ובכדי למנוע מצב של כפל מס יינתן זיכוי בשל המסים שנוכו במדינה הזרה (320 ש"ח).

4.3  שיעור המס על הכנסות מימון בידי יחיד שמקורן מחוץ לישראל

במסגרת התיקון הוסף סעיף 125ג שבו נקבעו שיעורי מס מיוחדים על הכנסה מריבית, מדמי ניכיון ומרווחים (להלן:"הכנסות מימון").

הסעיף קובע בין היתר שיעור מס של 15% על הכנסות מימון ריאליות ושיעור מס של 10% על סוגים מסוימים של הכנסות מימון נומינליות (לגבי מכשירים פיננסים שאינם צמודים). בהתייחס להכנסות מימון שמקורן מחוץ לישראל, שיעור המס הרלוונטי הוא 15% מאחר ומדובר במכשירים פיננסיים בחו"ל - דהיינו מהכנסה מפעילות במטבע חוץ שנושא הפרשי שער (כלומר, מדובר במכשיר צמוד). יובהר כי שיעור מס מיוחד זה יחול אך ורק אם חלה לגביו ההוראה בסעיף 125ג(ב). לגבי הכנסות מימון אחרות יחולו שיעורי המס הרגילים המפורטים בסעיף 121.

 

ראה המשך: חוזר מס הכנסה 21/2002 בנושא מיסוי בינלאומי והרפורמה במס הכנסה

1. כללי

2. מעבר לשיטת מס פרסונלית

3. כללי מקור - לקביעת מקום הפקת ההכנסה

4. שיעור המס על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל

5. חברת משלח יד זרה

6. מיסוי בעלי שליטה ישראלים ב"חברה נשלטת זרה" (הוראות CFC)

7. קיזוז הפסדים שמקורם מחוץ לישראל

8. הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

9. קביעת מחירי העברה בעסקה בינלאומית כאשר מתקיימים יחסים מיוחדים

10. הוראות לעניין זיכוי בגין מס זר

11. הוראות מיוחדות

12.דיווחים וסמכויות לקבוע חקיקת משנה

13. חוזרים נוספים והוראות הפעלה

קרא על: חברת משלח יד זרה

מקלטי מס בעולם בהם אנו מקיימים קשרים עם משרדי עורכי דין או רו"ח:

אנדורה

אנגווילה

אנגוילה

בהמס

בהמס

בליז

בליז

ברמודה

ברמודה

BVI

BVI

איי קיימן

איי קיימן

איי קוק

איי קוק

קפריסין

קפריסין

חברה בדלוואר ארה"ב

דלוור

מרשל

גיברלטר

גיברלטר

גרנזי

גרנזי

איי אדם

איי אדם

ג'רזי

ג'רזי

ליכטנשטיין

ליכטנשטיין

לוקסמבורג

לוקסמבורג

מלטה

מלטה

מאוריציוס

מאוריציוס

פנמה

פנמה

סינגפור

סינגפור

סיישל

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-)  היה חבר שלנו!

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

במקרים דחופים התקשר אל עו"ד הנר: 5523333 050

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner