דף הבית > מיסוי מקרקעין >
פטור מיוחד מתשלום מס שבח בשל מתנה לקרוב משפחה

דירה מתנה לקרוב משפחה

סימולטור מס שבח מקרקעין

פטור מיוחד מתשלום מס שבח בשל מתנה לקרוב משפחהפטור ממס בהעברה ללא תמורה לקרוב משפחה

מאחר והפטור הזה הוא די מבלבל, וגם חלו בו שינויים בתיקון 76 מיום 1.8.2013, אתחיל מהתחלה, צעד אחר צעד. קודם כל, לכל מי שיש לו דירה אחת, הזכות למכור דירתו ולרכוש אחרת תחתיה אחת ל--18 חודש מבלי לשלם מס שבח.

פטור מיוחד מתשלום מס שבח בשל מתנה לקרוב משפחה

הפטור הקלאסי של אחת ל-4 שנים על פי סעיף 49ב(1) עומד לפוג מן העולם בסוף שנת 2013. כלומר, על פי הפטור הקלאסי, לאחר שמכר דירה אחת ורכש אחרת תחתיה, על המוכר להמתין תקופת צינון של 18 חודש כדי לזכות בפטור נוסף. במקרה המיוחד של העברת דירה לקרוב במתנה, לפעמים תקופת הצינון מתקצרת, הן עבור נותן המתנה, והן עבור מקבל המתנה המבקש למכור את הדירה שקיבל במתנה בפטור ממס שבח. בהמשך נדון גם בהקלה במס רכישה בדירת מתנה.

תחילה נעסוק בפטור המיוחד של נותן המתנה

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) , העוסק במתנות של מקרקעין בין קרובים קובע:

מתנות לקרובים

(א) מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו - שאינו איגוד בשליטתו - יהיו פטורים ממס.

(ב) מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, ללא תמורה, מיחיד לבן זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס; לענין זה, "בן זוג המתגורר יחד אתו בדירה" - מי שעשוי לחול עליו סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, וחי ביחד עם בן זוגו חיי משפחה במשק בית משותף בדירת המגורים הנמכרת, שנה לפחות לפני המכירה.

 

השאלה היא האם בקשה לפטור ממס שבח על פי סעיף זה "שורפת" פטור המגיע לכל בעל דירה, אחת ל-418 חודש על פי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה). התשובה לכך אינה פשוטה ויש לבחון את ההגדרה של "קרוב" במקומות שונים בחוק מיסוי מקרקעין.

מיהו קרוב לעניין מתנה?

כאמור, במקרה זה השאלה מיהו קרוב מורכבת, ויש לשים לב לתוכניותיו הכוללות של המוכר לגבי יתר נכסי המקרקעין אשר בכוונתו למכור בשנים הקרובות. נבחן את ההגדרה של קרוב בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) הקובע:

 "קרוב" לאדם פלוני -

 (1) בן-זוג;

 (2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

 (3) אח או אחות ובני-זוגם;

 (4) איגוד שהוא בשליטתו.

ואולם, סעיף 49ב(1)(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) מסייג

49ב. פטור לדירת מגורים מזכה

המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס; לענין זה, מכירה בפטור ממס - לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט -

[א] מתנה פטורה על פי סעיף 62 לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה;

[ב] מתנה פטורה על פי סעיפים 60 או 61;

[ג] מכירה פטורה לפי סעיפים 49ז1, 69 ,67 ,65 ,64 או 70;

[ד] מכירה פטורה לפי פסקה (5);

ובכן, התשובה טמונה בקריאת 2 הסעיפים יחדיו, כלומר, רק מתנה לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה אינה שורפת פטור על פי סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין.

עד לתיקון החוק ביום 1.8.2013, טעות נפוצה היתה לחשוב שהעברה לאח או לנכד נכללת במסגרת סעיף זה ואינה שורפת את הפטור הקלאסי של אחת ל-4 שנים על פי סעיף 49ב(1) לחוק.

מתנה לאחים ובני זוגם -תיקון 76 מיום 1.8.2013

הגדרת קרוב לעניין הפטור ממס שבח לפי סעיף 62 שונתה בתיקון החוק מיום 1.8.13, כך שאח ואחות ובני זוגם, לא ייחשבו קרובים, למעט אם המתנה התקבלה בידי נותן המתנה קודם מהורה, או הורה הורה, בלא תמורה, או התקבלה בידי נותן המתנה בירושה.

מתנה לנכד

מתי בכל זאת נעשה שימוש בסעיף 62 ולא בפטור הקלאסי של אחת ל-4 שנים על פי סעיף 49ב(1) בהעברה לנכד. מדוע הסעיף כלל גם אותם למרות שלא קוצרה תקופת הצינון הקלאסית. קודם כל במקרה של העברת מקרקעין שהם לא דירת מגורים מזכה, כמו קרקע משרד עסק וכד'.

מצב נוסף בו יתרון לשימוש בסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין במקום בפטור הקלאסי: נותן המתנה מעוניין למכור דירה נוספת מלבד הענקת המתנה. במקרה כזה יהיה עליו למכור קודם את הדירה הנוספת בפטור הקלאסי של אחת ל-4 שנים על פי סעיף 49ב(1), ומייד לאחר מכן יעביר את דירת המתנה.

תקופת צינון של מקבל המתנה

סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) מלפני 1.8.2013 עוסק בתקופת הצינון של מקבל דירת מגורים מזכה בפטור

49ו. סייג לדירה שנתקבלה במתנה  

(א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה -

(1) אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר -עד שיחלפו ארבע שנים, וכשנותן המתנה הוא הורה - שלוש שנים, מיום שנעשה בעלה;

(2) אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר - עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה -שלוש שנים, וכשנותן המתנה הוא הורהו, אם איננו נשוי -שנתיים, ואם הוא נשוי או אם הוא הורה יחיד כהגדרתו בסעיף 1 לחוק משפחות חד הוריות, ה-1992 - שנה אחת.

תקופת הצינון לאחר תיקון 76 מיום 1.8.2013

תקופות הצינון של שנה ושנתיים בוטלו וגם אין רלוונטיות לזהות נותן המתנה (הורה) ולשאלה אם מקבל המתנה נשוי.

התוצאה:

4 שנים:

אם מקבל המתנה לא התגורר בדירה

3 שנים

אם מקבל המתנה התגורר בדירה

ראה: דירה שנתקבלה במתנה ללא צורך בתקופת צינון >

חובה להיות ער לסוף סעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) עוסק במצבים מיוחדים של מקבל המתנה:

49ו. סייג לדירה שנתקבלה במתנה  

(ב) מוכר כאמור בסעיף קטן(א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.

(ג) לענין סעיף זה -

(1) יראו קבלת 50%לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;

(2) אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

 

ראה עוד על מיסוי מקרקעין

bullet

ראה: פסק הדין עדי ביבי נ' מנהל מס שבח בו ניסתה המוכרת להסוות את העובדה שקיבלה את הדירה במתנה 

bullet

הנחה במס רכישה בשל העברת דירת מגורים במתנה בין קרובים

bullet

 פטור מיוחד מתשלום מס שבח בשל מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה ללא צורך בתקופת צינון

 

לדף הראשי
ENGLISH
מיסוי מקרקעין

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה

מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל
הימורים
דיני חברות
רישום חברה בחו"ל
הקמת חברות
פתיחת עסק חדש
חשבון בנק מוגבל
פירוק חברות
מיסוי בינלאומי
מקלטי מס
חשבנות בנק בחו"ל
דיני אינטרנט
תביעות ובתי משפט
חובות
הוצאה לפועל
פשיטת רגל
בוררות
הבראת חברות
צוואה
ירושה וצו ירושה
דיני משפחה
יזמות עסקית
תוכנית עסקית
אמנות למניעת כפל מס
דיני בנקאות
מקרקעין
הסכם הפריית מבחנה
מיסוי מקרקעין
מס שבח
פטור ממס שבח
מס רכישה
חוק מיסוי מקרקעין
נדל"ן - מקרקעין
זכויות יוצרים
קניין רוחני
אימוץ ילדים בחו"ל
אודות הנר-עופר עורכי דין

רחוב בן-יהודה 242 תל אביב

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מפת אתר