עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> חוק מיסוי מקרקעין >>
פרק שני: הטלת המס

 חוק מיסוי מקרקעין

פרשנות

הטלת המס

שווי המכירה והרכישה

ניכויים

סכום המס

פטור לדירת מגורים מזכה

אופציה במקרקעין

חילוף זכויות במקרקעין

פינוי ובינוי

פטורים ודחיית תשלום

מס מכירה

הצהרות ושומה

השגה וערעור

תשלום המס וגבייתו

סמכויות חקירה

עבירות וענשים

הוראות שונות

תחילה והוראות מעבר

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין
שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

הקלה במס רכישה

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

תקנות מס רכישה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

מקרקעין

רכישת דירה חדשה מקבלן בניין

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה -דוגמה

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

שטר העברת בעלות טאבו

בקשת רישום הערת אזהרה

טופס רישום הערת אזהרה בטאבו

לשכות רישום המקרקעין בארץ

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פרק שני: הטלת המס

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963

 

 

חוק מיסוי מקרקעין (המשך)

פרק שני: הטלת המס

 6. הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין

(א) מס שבח מקרקעין (להלן - המס) יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.

(ב) השבח הוא הסכום שבו עולה שווי המכירה על יתרת שווי הרכישה כמשמעותה בסעיף 47.

 7. הטלתה מס על פעולה באיגוד מקרקעין

המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין.

 7א. החלת הוראותחלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין

(א) לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין יחולו הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה, בשינויים המחויבים לפי הענין ובכללם שווי הרכישה ויום הרכישה של זכות באיגוד מקרקעין יהיה המחיר המקורי לפי הוראות חלק ה' וחלק ה'2 האמורים.

(ב) לעניןחיוב במס רכישה ולענין חיוב במס על פי הסכם כמשמעותו בסעיף 196 לפקודה, יחולו הוראות חוק זה.

(ג) לענין פטור ממס ושיעור המס החל על פעולה באיגוד מקרקעין, יחולו ההוראות לפי חוק זה.

(ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת -

(1) יקבע את ההוראות הנדרשות לביצוע סעיף זה;

(2) רשאי לקבוע הוראות לענין מכירת אופציה באיגוד מקרקעין כהגדרתה בפרק חמישי 2;

(3) רשאי לקבוע נסיבות שבהתקיימן יחולו, לענין חישוב מס השבח בפעולה באיגוד מקרקעין, על אף הוראות סעיף קטן (א), הוראות חוק זה;

(4) רשאי לקבוע כי בנסיבות מסוימות על פעולה באיגוד מקרקעין, שהיה איגוד מקרקעין במשך חמש שנים לפחות לפני הפעולה, יחולו, על אף הוראות סעיף קטן (ג), הוראות חלק ה' לפקודה לענין שיעורי המס החלים על הפעולה.

 8. רישום ניירות ערך מקרקעין למסחר בבורסה

רישומם בבורסה של ניירות ערך שהנפיק איגוד מקרקעין שנעשה לפני שנת המס 2007יראה כפעולה באיגוד מקרקעין והוראות סעיף 101 לפקודת מס הכנסה יחולו, בשינויים המחוייבים.

 9. מס רכישה

(א) במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן - מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

(ב) (1) בפעולה באיגוד מקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישה; מס בסכום שהיתה חייבת בו מכירת זכות במקרקעין ששוויה הוא החלק היחסי כאמור בפסקה (1א) - משווי כלל הזכויות במקרקעין שבבעלות האיגוד.

(1א) החלק היחסי האמור בפסקה (1) הוא כיחס החלק של הזכויות הנמכרות באיגוד המקרקעין לכלל הזכויות באותו איגוד, ואם הזכויות הנמכרות, כולן או חלקן, מעניקות רק זכות לנכסי האיגוד בעת פירוקו (בסעיף זה - זכויות בפירוק) - כיחס האמור או כיחס שבין הזכויות בפירוק הנמכרות כאמור, לכלל הזכויות בפירוק, לפי הגבוה מביניהם.;

(2) פעולה באיגוד מקרקעין לא תהא חייבת במס בולים החל עליה לפי חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ"א-1961.

(ג) במכירת זכות במקרקעין שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, שנעשתה בתקופה שמיום ט"ו בשבט התשנ"ה (16 בינואר 1995) ועד יום כ"ג בטבת התשנ"ו (15 בינואר 1996), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 443,605 שקלים חדשים - %0.5;

(2) על חלק השווי העולה על 443,605 שקלים חדשים ועד 688,505 שקלים חדשים - %3.5;

(3) על חלק השווי העולה על 688,505 שקלים חדשים - %4.5;

בסעיף קטן זה ובסעיפים קטנים (ג1) ו-(ג1א) -

"בנין" - בנין שאינו ארעי יחד עם חלקת הקרקע שעליה הוא עומד, למעט בנין המהווה בידי הרוכש מלאי עסקי לענין מס הכנסה;ובבנין שבנייתו טרם הסתיימה, למעט בנין שאין לגביו התחייבות של המוכר לסיים את בנייתו;

"דירת מגורים" - דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה.

(ג1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו, שהוא דירת מגורים, שנעשתה בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשנ"ו (16 בינואר 1996) עד יום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 385,060 שקלים חדשים - %0.5;

(2) על חלק השווי העולה על 385,060 שקלים חדשים ועד 597,640 שקלים חדשים - %3.5;

(3) על חלק השווי העולה על 597,640 שקלים חדשים - %4.5.

החל ביום ג' בחשון התשנ"ז (16 באוקטובר 1996) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "385,060 שקלים חדשים" בא "387,100 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "597,640 שקלים חדשים" בא "586,835 שקלים חדשים";

החל ביום ח' בשבט התשנ"ז (16 בינואר 1997) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "387,100 שקלים חדשים" בא "391,370 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "586,835 שקלים חדשים" בא "607,435 שקלים חדשים";

החל ביום ט' בניסן התשנ"ז (16 באפריל 1997) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "391,370 שקלים חדשים" בא "405,510 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "607,435 שקלים חדשים" בא "629,380 שקלים חדשים";

החל ביום א' בתמוז התשנ"ז (16 ביולי 1997) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "405,510 שקלים חדשים" בא "415,300 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "629,380 שקלים חדשים" בא "644,575 שקלים חדשים";

החל ביום ט"ו בתשרי התשנ"ח (16 באוקטובר 1997) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "415,300 שקלים חדשים" בא "423,135 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "644,575 שקלים חדשים" בא "656,730 שקלים חדשים".

החל ביום יח' בטבת התשנ"ח (16 בינואר 1998) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "423,135 שקלים חדשים" בא "419,435 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3). במקום "656,730 שקלים חדשים" בא "650,990 שקלים חדשים";

החל ביום ב' בניסן התשנ"ח (16 באפריל 1998) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "419,435 שקלים חדשים" בא "424,870 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3). במקום "650,990 שקלים חדשים" בא "659,430 שקלים חדשים";

החל ביום כ"ב בתמוז התשנ"ח (16 ביולי 1998) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "424,870 שקלים חדשים" בא "428,570 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "659,430 שקלים חדשים" בא "665,170 שקלים חדשים";

החל ביום כ"ו בתשרי התשנ"ט (16 באוקטובר 1998) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "428,570 שקלים חדשים" בא "440,970 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "665,170 שקלים חדשים" בא "684,420 שקלים חדשים";

החל ביום כ"ח בטבת התשנ"ט (16 בינואר 1999) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "440,970 שקלים חדשים" בא "452,285 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "684,420 שקלים חדשים" בא "701,975 שקלים חדשים";

החל ביום ל' בניסן התשנ"ט (16 באפריל 1999) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "452,285 שקלים חדשים" בא "424,855 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "701,975 שקלים חדשים" בא "659,405 שקלים חדשים";

החל ביום ג' באב התשנ"ט (16 ביולי 1999) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "424,855 שקלים חדשים" בא "434,010 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "659,405 שקלים חדשים" בא "673,615 שקלים חדשים";

החל ביום ו' בחשון התש"ס (16 באוקטובר 1999) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "434,010 שקלים חדשים" בא "459,290 שקלים חדשים";

(ב) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "673,615 שקלים חדשים" בא "712,850 שקלים חדשים.

החל ביום ט' בשבט התש"ס (16 בינואר 2000) -

(א) בפסקאות (1) ו-(2), במקום "459,290 שקלים חדשים" בא "443,605 שקלים חדשים";

(ג) בפסקאות (2) ו-(3), במקום "712,850 שקלים חדשים" בא "688,505 שקלים חדשים".

(ג1א)(1) במכירת זכות במקרקעין, שהם בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, שנעשתה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) (בסעיף קטן זה - המועד הקובע) או לאחריו ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(א) על חלק השווי שעד 693,600 שקלים חדשים - %3.5;

(ב) על חלק השווי העולה על 693,600 שקלים חדשים - 5%.

(1) החל ביום ט' בשבט התש"ס (16 בינואר 2000) - במקום "701,975 שקלים חדשים" בא "688,505 שקלים חדשים";

(2) החל ביום י"א בניסן התש"ס (16 באפריל 2000) - במקום "688,505 שקלים חדשים" בא "652,645 שקלים חדשים";

(3) החל ביום י"ג בתמוז התש"ס (16 ביולי 2000) - במקום "652,645 שקלים חדשים" בא "672,935 שקלים חדשים";

(4) החל ביום י"ז בתשרי התשס"א (16 באוקטובר 2000) - במקום "672,935 שקלים חדשים" בא "662,810 שקלים חדשים";

(5) החל ביום כ"א בטבת התשס"א (16 בינואר 2001) - במקום "662,810 שקלים חדשים" בא "668,210 שקלים חדשים";

(6) החל ביום כ"ג בניסן התשס"א (16 באפריל 2001) - במקום "668,210 שקלים חדשים" בא "680,770 שקלים חדשים";

(7) החל ביום כ"ה בתמוז התשס"א (16 ביולי 2001) - במקום "680,770 שקלים חדשים" בא "683,440 שקלים חדשים";

(8) החל ביום כ"ט בתשרי התשס"א (16 באוקטובר 2001) - במקום "683,440 שקלים חדשים" בא "706,030 שקלים חדשים";

(9) החל ביום ג' בשבט התשס"ב (16 בינואר 2002) - במקום "706,030 שקלים חדשים" בא "705,350 שקלים חדשים";

(10) החל ביום ד' באדר התשס"ב (16 באפריל 2002) - במקום "705,350 שקלים חדשים" בא "763,125 שקלים חדשים";

(11) החל ביום ז' באב התשס"ב (16 ביולי 2002) - במקום "763,125 שקלים חדשים" בא "802,325 שקלים חדשים";

(12) החל ביום י' בחשון התשס"ג (16 באוקטובר 2003) - במקום "802,325 שקלים חדשים" בא "775,075 שקלים חדשים";

(13) החל ביום י"ג בשבט התשס"ג (16 בינואר 2003) - במקום "775,075 שקלים חדשים" בא "762,450 שקלים חדשים";

(14) החל ביום י"ד בניסן התשס"ג (16 באפריל 2003) - במקום "762,450 שקלים חדשים" בא "767,785 שקלים חדשים";

(15) החל ביום ט"ז בתמוז (16 ביולי 2003) - במקום "767,785 שקלים חדשים" בא "710,620 שקלים חדשים".

(16) החל ביום כ' בתשרי התשס"ד (16 באוקטובר 2003) - במקום "710,620 שקלים חדשים" בא "721,425 שקלים חדשים".

(17) החל ביום כ"ב בטבת התשס"ד (16 בינואר 2004) - במקום "721,425 שקלים חדשים" בא "709,065 שקלים חדשים".

(18) החל ביום כ"ז בתמוז התשס"ד (16 ביולי 2004) - במקום "709,065 שקלים חדשים" בא "719,095 שקלים חדשים".

(19) החל ביום א' בחשון ה (16 באוקטובר 2004) - במקום "719,095 שקלים חדשים" בא "720,650 שקלים חדשים".

(20) החל ביום ו' בטבת ה (16 בינואר 2005) - במקום "720,650 שקלים חדשים" בא "690,530 שקלים חדשים".

(21) החל ביום ז' בניסן ה (16 באפריל 2005) - במקום 690,530 שקלים חדשים" בא "682,020 שקלים חדשים";

(22) החל ביום ט' בתמוז ה (16 ביולי 2005) - במקום "682,020 שקלים חדשים" בא "693,600 שקלים חדשים".

(2) (א) על אף הוראות פסקה (1), יחיד שרכש דירת מגורים במועד הקובע או לאחריו (בפסקת משנה זו - הדירה) והתקיים בו אחד מאלה, לפי המאוחר:

(1) הדירה שרכש היא דירתו היחידה;

(2) בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה היתה מקבלן - בשנים עשר החודשים מהמועד שבו היתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש - בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהיתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ישלם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 446,890 שקלים חדשים - %0.5;

(2) על חלק השווי העולה על 446,890 שקלים חדשים ועד 693,600 שקלים חדשים - %3.5;

(3) על חלק השווי העולה על 693,600 שקלים חדשים - 5%;

עקב שינויי המדד תואמו הסכומים הנקובים בסעיפים (1), (2) ו- (3) כמפורט להלן:

החל ביום ט' בשבט התש"ס (16 בינואר 2000) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "452,285 שקלים חדשים" בא "443,605 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "701,975 שקלים חדשים" בא "688,505 שקלים חדשים";

החל ביום י"א בניסן התש"ס (16 באפריל 2000) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "443,605 שקלים חדשים" בא "420,500 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "688,505 שקלים חדשים" בא "652,645 שקלים חדשים";

החל ביום י"ג בתמוז התש"ס (16 ביולי 2000) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "420,500 שקלים חדשים" בא "433,575 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "652,645 שקלים חדשים" בא "672,935 שקלים חדשים";

החל ביום י"ז בתשרי התשס"א (16 באוקטובר 2000) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "433,575 שקלים חדשים" בא "427,050 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "672,935 שקלים חדשים" בא "662,810 שקלים חדשים";

החל ביום כ"א בטבת התשס"א (16 בינואר 2001) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "427,050 שקלים חדשים" בא "430,530 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "662,810 שקלים חדשים" בא "668,210 שקלים חדשים";

החל ביום כ"ג בניסן התשס"א (16 באפריל 2001) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "430,530 שקלים חדשים" בא "438,620 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "668,210 שקלים חדשים" בא "680,770 שקלים חדשים";

החל ביום כ"ה בתמוז התשס"א (16 ביולי 2001) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "438,620 שקלים חדשים" בא "440,340 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "680,770 שקלים חדשים" בא "683,440 שקלים חדשים";

החל ביום כ"ט בתשרי התשס"א (16 באוקטובר 2001) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "440,340 שקלים חדשים" בא "454,895 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "683,440 שקלים חדשים" בא "706,030 שקלים חדשים";

החל ביום ג' בשבט התשס"ב (16 בינואר 2002) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "454,895 שקלים חדשים" בא "454,460 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "706,030 שקלים חדשים" בא "705,350 שקלים חדשים";

החל ביום ד' באדר התשס"ב (16 באפריל 2002) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "454,460 שקלים חדשים" בא "491,680 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "705,350 שקלים חדשים" בא "763,125 שקלים חדשים";

החל ביום ז' באב התשס"ב (16 ביולי 2002) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "491,680 שקלים חדשים" בא "516,940 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "763,125 שקלים חדשים" בא "802,325 שקלים חדשים";

החל ביום י' בחשון התשס"ג (16 באוקטובר 2003) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "516,940 שקלים חדשים" בא "499,385 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "802,325 שקלים חדשים" בא "775,075 שקלים חדשים";

החל ביום י"ג בשבט התשס"ג (16 בינואר 2003) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "499,385 שקלים חדשים" בא "491,245 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "775,075 שקלים חדשים" בא "762,450 שקלים חדשים";

החל ביום י"ד בניסן התשס"ג (16 באפריל 2003) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום "491,245 שקלים חדשים" בא "494,685 שקלים חדשים";

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "762,450 שקלים חדשים" בא "767,785 שקלים חדשים";

החל ביום ט"ז בתמוז התשס"ג (16 ביולי 2003) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום במקום "494,685 שקלים חדשים" בא "457,855 שקלים חדשים.

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "767,785 שקלים חדשים" בא "710,620 שקלים חדשים".

החל ביום כ' בתשרי התשס"ד (16 באוקטובר 2003) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום במקום "457,855 שקלים חדשים" בא "464,815 שקלים חדשים.

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "710,620 שקלים חדשים" בא "721,425 שקלים חדשים".

החל ביום כ"ב בטבת התשס"ד (16 בינואר 2004) -

(1) בסעיפים (1) ו- (2) במקום במקום "464,815 שקלים חדשים" בא "456,855 שקלים חדשים.

(2) בסעיפים (2) ו- (3) במקום "721,425 שקלים חדשים" בא "709,065 שקלים חדשים".

החל ביום כ"ז בתמוז התשס"ד (16 ביולי 2004) -

(2) בסעיפים (1) ו-(2) במקום "456,855 שקלים חדשים" בא "463,315 שקלים חדשים";

(3) בסעיפים (2) ו-(3) במקום "709,065 שקלים חדשים" בא "719,095 שקלים חדשים".

החל ביום א' בחשון ה (16 באוקטובר 2004) -

(2) בסעיפים (1) ו-(2) במקום "463,315 שקלים חדשים" בא "464,315 שקלים חדשים";

(3) בסעיפים (2) ו-(3) במקום "719,095 שקלים חדשים" בא "720,650 שקלים חדשים".

החל ביום ו' בשבט ה (16 בינואר 2005) -

(2) בסעיפים (1) ו-(2) במקום "464,325 שקלים חדשים" בא "444,910 שקלים חדשים";

(3) בסעיפים (2) ו-(3) במקום "720,650 שקלים חדשים" בא "690,530 שקלים חדשים".

החל ביום ז' בניסן ה ( 16 באפריל  2005) -

(2) בסעיפים (1) ו-(2) במקום "444,910 שקלים חדשים" בא " 439,430 שקלים חדשים";

(3) בסעיפים (2) ו-(3) במקום "690,530 שקלים חדשים" בא " 682,020 שקלים חדשים".

החל ביום ט' בתמוז ה ( 16 ביולי  2005) -

(2) בסעיפים (1) ו-(2) במקום "439,430 שקלים חדשים" בא "446,890 שקלים חדשים.

(3) בסעיפים (2) ו-(3) במקום "682,020 שקלים חדשים" בא "693,600 שקלים חדשים".

(ב) לענין פסקה זו -

(1) "דירה יחידה" - דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לענין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא פחות מ- 25%;

(2) יראו רוכש ובן זוגו,למעט בן זוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי - כרוכש אחד;

(ג2) הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ג), (ג1) ו- (ג1א) יתואמו בהתאם לעליית המדד ב-16 בינואר, ב-16 באפריל, ב-16 ביולי וב-16 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום העדכון), לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי;השווי שהותאם כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 5 ש"ח; בסעיף זה -

"המדד" - מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" - המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" - לענין תיאום הסכומים הנקובים בסעיפים קטנים (ג) ו-(ג1) - המדד שפורסם ביום י"ד בשבט התשנ"ה (15 בינואר 1995);

לענין תיאום הסכומים הנקובים בסעיף קטן (ג1א) - המדד שפורסם ביום כ"ז בטבת התשנ"ט (15 בינואר 1999);

(ג3) המנהליפרסם בהודעה ברשומות את סכומי השווי הקבועים בסעיפים קטנים (ג) (ג1) ו- (ג1א), כפי שהם מעודכנים עקב עליית המדד.

(ג4) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי בצו להעלות את הסכומים הקבועים בסעיפים קטנים (ג) (ג1) ו- (ג1א) מעברלשיעור עליית המדד.

(ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים למתן פטור ממס הרכישה, כולו או מקצתו, ורשאי הוא לקבוע, באישור כאמור, כללים שונים לסוגי חייבים ולסוגי מקרקעין.

(ה) דין מס הרכישהלכל דבר וענין, למעט פטורים שלפי פרק חמישי 1 עד פרק שישי - כדין המס.

9א. העברה לרשויותמקומיות

בוטל.

 9ב. הפחתתשיעורי מס הרכישה ברכישת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת - הוראת שעה

על אף האמור בסעיף 9(ג1א) לחוק העיקרי יחולו הוראות אלה:

(1) לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (1) שבסעיף 9(ג1א), שנעשתה בתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), יקראו את פסקת משנה (ב) שבפסקה (1) כאילו במקום "5%" בא "%4.5" ולגבי רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום י"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) - כאילו במקום "5%" בא "%4.75";

(2) לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (2) לסעיף 9(ג1א), שנעשתה בתקופה שמיום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) ועד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), יקראו את פסקת משנה (א)(3) שבפסקה (2), כאילו במקום "5%" בא "%4.5" ולגבי רכישה כאמור שנעשתה בתקופה שמיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) - כאילו במקום "5%" בא "%4.75";

(3) לגבי רכישת זכות במקרקעין כאמור בפסקה (2) שבסעיף 9(ג1א), שנעשתה בתקופה הקובעת על ידי רוכש שהוא זכאי יקראו את פסקת משנה (א)(1) שבפסקה (2) כאילו במקום "%0.5" בא "0%"; לענין זה, "זכאי" - כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, ה-1992 15;

(4) האמורבסעיף זה לא יחול על רכישת זכויות במקרקעין כאמור בפסקאות (1) עד (3) באחת מאלה:

(א) מכירה לקרוב; לענין זה, "קרוב" - כהגדרתו בסעיף 4)19) והמונח "שליטה" בהגדרה האמורה יפורש לפי אותו סעיף;

(ב) מכירה בלא תמורה.

 9ג. הפחתת שיעורימס הרכישה לדייר מוגן - הוראת שעה

(א) במכירת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, במקרקעין שהם נכס שחוק הגנת הדייר חל עליו, לדייר המחזיק באותו הנכס בשכירות שחוקהגנת הדייר חל עליה, ישולם מס רכישה בשיעור של %0.5 משווי הזכות הנמכרת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) ביום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) החזיק הדייר בנכס, בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה;

(2) לאחר המכירה לא חל חוק הגנת הדייר על השכירות בנכס.

(ב) התקיימו לגבי מכירת הזכות במקרקעין כאמור בסעיף קטן (א) גם הוראות סעיף 9ב(3), ישולם מס הרכישה לפי הוראות אותו סעיף או לפי הוראות סעיף זה, לפי בחירת הדייר הרוכש.

(ג) בסעיף זה, "דייר" ו"נכס" - כהגדרתם בחוק הגנת הדייר.

 9ד. הפחתתשיעורי מס הרכישה - הוראת שעה

בתקופה שמיום כ"ד בסיון ה (1 ביולי 2005) ועד יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006) יקראו את חוק מיסוי מקרקעין כאילו אחרי סעיף 9ג יבוא סעיף 9ד להלן -

(א) על אף האמור בסעיף 9(ג1א)(2), ברכישה על ידי יחיד של דירת מגורים יחידה, כמשמעותה בסעיף האמור, שיום רכישתה בין יום כ"דבסיון ה (1 ביולי 2005) לבין יום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) על חלק השווי שעד 550,000 שקלים חדשים - לא ישולם מס;

(2) עלחלק השווי העולה על 550,000 שקלים חדשים ועד 682,020 שקלים חדשים - 3%.5; (3) על חלק השווי העולה על 682,020 שקלים חדשים - 5%.

(ב) הוראותסעיף 9(ג1א)(2)(ג2) ו-(ג3) יחולו, בשינויים המחויבים.

 10. הטלתהמס בחכירה

בוטל.

 11. צירוף תקופותחכירה

(א) בחכירת אותם המקרקעין על ידי קרובים לתקופות חכירה שהן רצופות בזו אחר זו או שהן חופפות זו על זו בחלקן, יראו את כלהחוכרים כחוכר אחד, ואת החכירות שנעשו על ידיהם כחכירה אחת, שתקופתה מתחילה במועד תחילת החכירה המוקדמת ביותר ומסתיימת בתום החכירה שסיומה המאוחר ביותר.

(ב) בחכירת אותם מקרקעין על ידי קרובים לתקופות חכירה שאינן רצופות אך שההפסקה ביניהן אינה עולה על ששה חדשים, יראו את כלהחוכרים כחוכר אחד, ואת החכירות שנעשו על ידיהם כחכירה אחת שתקופתה היא כאמור בסעיף קטן (א).

 12. הטלתמס על פעולה באיגוד כעל מכירה  

בוטל.

 13. הקניית זכויותשונות באיגוד

(א) הוקנו לאדם בעיסקאות נפרדות זכות באיגוד מקרקעין וזכות במקרקעין של אותו האיגוד, והיה המנהל סבור כי הם מהווים שלבים שונים של עסקה אחת, יראו את בעל הזכות באיגוד כאילו הוא הקנה את כל הזכויות שהוקנו והמס ישולם לפי מהותה של אותה עסקה.

(ב) לענין סעיף קטן (א), אין נפקא מינה אם ההקניות היו במכירות בלבד או בפעולות באיגוד בלבד או בצירופן ואם היו על ידי האיגוד בלבד או על ידי בעל הזכות באיגוד בלבד או על ידי שניהם יחדיו.

(ג) פעולות באיגוד מקרקעין והקניית זכויות שסעיף קטן (א) חל עליהן, שניתן לראות בהן מכירה של זכות מסויימת במקרקעין, יראו אותן כמכירה אחת שתאריכה הוא יום המכירה לפי חוק זה שבו לדעת המנהל הושלמה המכירה.

 14. חישוב השבחבפעולה באיגוד מקרקעין  

בוטל.

 15. חובת תשלוםהמס

חובת תשלום המס היא: במכירת זכות במקרקעין - על המוכר, ובפעולה באיגוד -על עושה הפעולה.

 16. תנאים לתקפןשל עסקאות  

(א) (1) תקפן של מכירת זכות במקרקעין ופעולה באיגוד מקרקעין החייבות במס מותנה במילוי אחד התנאים האמורים להלן, וכל עוד לא נתמלא, לא תוקנה כל זכות על אף האמור בכל דין; משנתמלא, כוחו למפרע מעת המכירה או מיום הפעולה.

ואלה התנאים:

(א) שולם עליהן המס;

(ב) ניתנו עליהן הצהרות המוכר והקונה או עושה הפעולה על פי הפרק השביעי ושולם עליהן המס המגיע על פי ההצהרות;

(ג) הקונה זכות במקרקעין או הרוכש את הזכות באיגוד המקרקעין פירט בהצהרתו את שם המוכר ומענו, את הזכות שרכש ואת התמורה בעדה והפקיד אצל המנהל פקדון, כערובה לתשלום המס, בשיעור 20% משווי המכירה של הזכות במקרקעין, או שניתנו בטוחות להנחת דעתו של המנהל.

(2) מכירת זכות במקרקעין החייבת במס לא תירשם בפנקס המקרקעין אלא אם אישר המנהל שהיא פטורה ממס או ששולם המס המגיע על פי שומה עצמית כמשמעותה בסעיף 73 או על פי שומה זמנית או סופית שנעשו תוך תשעים ימים מקבלת ההצהרה או השומה הזמנית, לפי הענין; לא נעשו שומה זמנית או סופית כאמור או שסכום המס ששולם על פי השומה העצמית הוא פחות מ-20% משווי התמורה - תירשם המכירה אם ניתנה ערבות בנקאית, או ערובה אחרת להנחת דעתו של המנהל, לגבי ההפרש שבין 20% משווי התמורה לבין המס ששולם, להבטחת תשלום המס שיגיע על פי שומה; תקפה של ערובה כאמור יהיה לתקופה של שבעה חדשים מיום מתן ההצהרה או השומה העצמית.

(3) לענין סעיף קטן זה, "מכירת זכות במקרקעין" או "פעולה באיגוד" החייבות במס - למעט מכירה או פעולה כאמור שסעיף 93 דן בהן.

(ב) לא יהיה תוקף למכירת זכות במקרקעין או לפעולה באיגוד שהיא יפוי כוח לטובת הקונה או לפקודתו, אלא אם בנוסף להוראות סעיף קטן (א), הופקד יפוי-הכוח -או העתק ממנו שאושר על ידי נוטריון ציבורי - אצל המנהל, במקום שנקבע בתקנות, תוך שבעה ימים מיום שניתן, ואם ניתן בחוץ לארץ - תוך שלושים יום מיום שניתן.

(ג) פעולה באיגוד תהא תקפה אם מסר עושה הפעולה הודעה בדבר הפעולה שנעשתה וכן כי לדעתו האיגוד שבו נעשתה הפעולה אינואיגוד מקרקעין, אך אין בהוראה זו כדי לפגוע בחובתו של האיגוד או של עושה פעולה בו לגבי כל אחריות המוטלת עליהם לפי חוק זה, לרבות תשלום המס, אם יתברר כי הם חייבים בו.

(ד) סעיף זה לא יחול לגבי תקפן של מכירות ופעולות שנעשו על ידי מי שפטור ממס לפי חוק זה או שאין להצהיר עליהן לפי חוק זה.

(ה) בוטל.

(ו) שום דברהאמור בסעיף זה לא יפגע בזכות שביושר או בזכות שנרכשה בתמורה ובתום לב על ידי צד שלישי.

 16א. הטלתמס שבח ומס רכישה באזור  

(א) בסעיף זה -

 "אזרח ישראלי" - כל אחד מאלה :

(1) מי שרשום במרשם האוכלוסין בישראל או חייב להירשם בו ;

(1א) יחיד שהוא תושב ישראל;

(1ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950 16, והוא תושב אזור;

(2) חבר-בני-אדם שהוא תושב ישראל ;

"חבר-בני-אדם" ו"תושב ישראל" - כהגדרתם בסעיף 1 לפקודה ;

"תושב אזור" - כהגדרתו בסעיף 3א לפקודה;

"זכות במקרקעין המצויים באזור" - זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים באזור, לרבות הרשאה כאמור בהגדרה "זכות במקרקעין" שבסעיף 1, להשתמש במקרקעין המצויים באזור, שנתן הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור שמינה מפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, או מי מטעמו, או שההרשאה להשתמש ניתנה מכוח הרשאה כאמור, והכל אפילו חם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מ-25 שנים;;

"בעל שליטה" - כהגדרתו בסעיף 9)32) לפקודה;

"אזור" - כל אחד מאלה : יהודה והשומרון וחבל עזה כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994);

"מקרקעין" - קרקע לרבות בתים, בנינים וכל המחובר לקרקע חיבור של קבע.

(ב) אזרח ישראלי המוכר או רוכש זכות במקרקעין המצויים באזור, יראוהו לענין חוק זה כמוכר או כרוכש זכות במקרקעין, במקרקעין המצויים בישראל.

(ג) חבר-בני-אדם שאינו תושב ישראל ושאזרח ישראלי חבר בו ושאזרח ישראלי בעל שליטה בו, במישרין או בעקיפין, המוכר או הרוכש זכות במקרקעין המצויים באזור, יראו לענין חוק זה את האזרח הישראלי כמוכר או כרוכש חלק יחסי מהזכות במקרקעין, ותחול הוראה זו; לענין חישוב השבח והמס, יום הרכישה הוא היום שבו רכש האזרח הישראלי את זכויותיו בחבר-בני-האדם או היום שבו רכש חבר-בני-האדם את הזכות במקרקעין, לפי המאוחר ;

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לא יראו מכירתה של דירה בידי חבר-בני-אדם כמכירת דירת מגורים לענין פטור על פי פרק חמישי 1.

(ה) חבר-בני-אדם שיש לו מקרקעין באזור ואשר היה נחשב איגוד מקרקעין אילו היה איגוד והמקרקעין היו בישראל, יראו את חבר-בני-האדם כאיגוד מקרקעין, את האזרח הישראלי שעשה פעולה בחבר -כעושה פעולה באיגוד, ואת האזרח הישראלי הרוכש זכות בחבר -כרוכש זכות באיגוד מקרקעין.

(ו) אזרח ישראלי החייב במס שבח או במס רכישה לפי סעיף זה, יופחת מסכום המס שהוא חייב בו כל סכום מס או אגרה ששילם לשלטונות האזור בשל אותה מכירה או פעולה באיגוד, וכשחבותו של האזרח היא על פי סעיף קטן (ג) יופחת חלק יחסי מהסכום ששילם כאמור חבר-בני-האדם שהוא חבר בו.

(ז) לענין סעיף זה, "חלק יחסי" - חלקו של האזרח הישראלי בזכויות לרווחי חבר-בני-האדם או חלקו בנכסי החבר בעת פירוק, לפי הגבוה.

חזור אל רשימת הסעיפים בחוק מיסוי מקרקעין

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner