עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס רכישה >>
הקלה במס רכישה לנכה, לנפגע ולמשפחה שכולה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

פטור ממס לדירה חלופית

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה
תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

מס שבח

טפסים מיסוי מקרקעין ושבח

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

 מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין

שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

כיצד לרמות את מס שבח

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

הקלה במס רכישה לנכה, לנפגע ולמשפחה שכולה

 

 

הקלה במס רכישה לנכה, לנפגע ולמשפחה שכולה

קביעת ההקלה במס רכישה

תקנה 11(א) לתקנות מס רכישה קובעת תשלום מס רכישה בשיעור של 0.5% משווי הזכות במקרקעין הנמכרת לנכה, לנפגע ולמשפחות חיילים שנספו במערכה:

. (א) מכירת זכות במקרקעין לנכה, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%, ובלבד שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% כאמור לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד.

מיהו נכה

תקנה 1 לתקנות מס רכישה קובעת מיהו נכה שיהנה מהקלה בתשלום מס רכישה

"נכה" - אחד מאלה:
(1) נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, שדרגת נכותו לצמיתות כפי שנקבעה לו על פי אחד מהחוקים האמורים, אינה פחותה מ-19%;
(2) נכה כהגדרתו בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, שדרגת נכותו לצמיתות, כפי שנקבעה על פי החוק האמור, אינה פחותה מ-50% והוא זכאי לתגמולים מאוצר המדינה על פי החוק האמור;
(3) נכה תאונת עבודה כמשמעותו בסעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח-1968 (להלן - חוק הביטוח הלאומי) הזכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבה או מענק לפי פרק ג' לחוק האמור ודרגת נכותו לצמיתות כתוצאה מתאונת עבודה כפי שנקבעה על פי החוק האמור אינה פחותה מ-50%;
(4) נכה על פי פרק ו'2 לחוק הביטוח הלאומי שנקבעה לו לצמיתות על פי החוק האמור דרגת אי-כושר להשתכר כדי מחייתו בשיעור של 75% לפחות;
(5) אחד מהמנויים להלן שאחוז נכותו נקבע על פי תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979 –
(א) נכה תאונת דרכים שנקבעה לו לצמיתות, נכות שאינה פחותה מ-50%;
לענין זה, "תאונת דרכים" - כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975;
(ב) נכה משיתוק או קטוע יד או רגל שאחוז נכותו לצמיתות כתוצאה מפגימות אלה אינה פחותה מ-50%;
(ג) נכה שנקבעה לו נכות לצמיתות של 100% או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים, שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.

מיהו נפגע

תקנה 1 לתקנות מס רכישה קובעת מיהו נפגע שיהנה מהקלה בתשלום מס רכישה

"נפגע" - נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, שאחוז נכותו לצמיתות על פי החוק האמור אינו פחות מ-19%, ואם נפטר הנפגע כתוצאה מפעולת האיבה - בן משפחה של הנפגע כמשמעותו בחוק האמור, הזכאי לתגמול, ויתום עד גיל 40;

מיהו בן משפחה של חייל שנספה במערכה

תקנה 1 לתקנות מס רכישה קובעת מיהו בן משפחה של חייל שנפגע במערכה שיהנה מהקלה בתשלום מס רכישה

"בן משפחה של חייל שנספה במערכה" - כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, הזכאי לתגמולים, לרבות הורה של נספה ואלמנתו שאינם זכאים לתגמולים מחמת גילם או שיעורי הכנסותיהם ויתום עד גיל 40, ולרבות אלמנה של נספה שנישאה ונישואיה השניים הופקעו וחל עליה סעיף 12א(ג) לחוק האמור;

בני זוג של הזכאי להקלה במס רכישה

גם בני זוגם של הזכאים להקלה במס רכישה, יהנו מהפטור בשעה שירכשו דירה במשותף עם בן הזוג הזכאי. תקנה 11(ב) לתקנות מס רכישה קובעת:

(ב) מכירת זכות במקרקעין במשותף לבני זוג שאחד מהם הוא נכה כאמור בתקנת משנה (א), נפגע או בן משפחה של חייל שנספה במערכה, יוענק החיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה (א) לשני בני הזוג; רכשו את הזכות במקרקעין במשותף שני יחידים שאחד מהם זכאי לחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום רכישת הזכות במקרקעין, יוחזר מס הרכישה העולה על השיעור של 0.5% ששילם בן זוגו של הזכאי לפטור.

כלומר, גם אם בני הזוג לא היו נשואים בשעת רכישת הדירה במשותף, הם יהיו זכאים להחזר אם ינשאו בתוך 12 חודשים מיום חתימתם על חוזה הרכישה.

שיכונו של הזכאי להקלה במס רכישה

חשוב לציין כי הפטור ניתן רק כאשר הדירה הנרכשת נועדה לצרכי שיכונו של הזכאי להקלה במס רכישה. כבר אירע שרשות מיסוי מקרקעין ערכה בדיקת פתע ולכשנתגלה שהדירה אינה משמשת את הזכאי נשלל ממנו הפטור. לא עזרה טענתו שבשעת הרכישה התכוון להתגורר בדירה אך נאלץ לעבור מטעמים שאינם בשליטתו.

אילו ניתן הפטור קודם שנתגלה שהזכאי אינו עושה שימוש בדירה, הוא היה מקבל חיוב במס ודרישת תשלום.

ראה עוד על מס רכישה ועל מס שבח מקרקעין

ראה באתר זה הגדרת דירת מגורים לצורכי מס רכישה ולהבדיל, הגדרת דירת מגורים לצורכי מס שבח

וראה רשימת המקרים הזכאים להקלה ופטור ממס רכישה

עסקת קומבינציה | רישום בית משותף | רכישת דירה חדשה מקבלן | הערת אזהרה | מס שבח | מיסוי מקרקעין

 

קרא על הקלה להורים של ילד נכה

 

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner