עורכי דין- דף הבית >> מיסים >> מיסוי מקרקעין >> מס שבח >> חוק מיסוי מקרקעין >>
פרק שישי 1: מס מכירה

 חוק מיסוי מקרקעין

פרשנות

הטלת המס

שווי המכירה והרכישה

ניכויים

סכום המס

פטור לדירת מגורים מזכה

אופציה במקרקעין

חילוף זכויות במקרקעין

פינוי ובינוי

פטורים ודחיית תשלום

מס מכירה

הצהרות ושומה

השגה וערעור

תשלום המס וגבייתו

סמכויות חקירה

עבירות וענשים

הוראות שונות

תחילה והוראות מעבר

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין 1.8.2013

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

מס שבח

החובה לדווח למיסוי מקרקעין
שיעורי מס שבח

מחשבון מס שבח

מתי לא כדאי לבקש פטור

מסחר בדירות מגורים

מהי דירת מגורים מזכה

עקרון התא המשפחתי

מיסוי מקרקעין של דירות נופש

מיסוי דירת חברת גוש חלקה

המרת סעיף הפטור

למכור את כל הזכויות בדירה

תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

טפסים

מיסוי מקרקעין מס שבח - כל הטפסים

פטור מתשלום מס שבח

מס שבח - רשימת פטורים

פטור ממס שבח אחת ל-4 שנים

הגשת בקשה מפורשת לפטור

בעל דירת מגורים יחידה

דירה שנתקבלה בירושה

חלוקת ירושה בין יורשים

פטור ממס שבח אגב גירושין

מתנה לקרוב משפחה

דירה שנתקבלה במתנה

מוכר 2 דירות כדי לרכוש דירה

אפשרות לתוספת בניה

החלפת דירה חדשה

כיצד לעשות שימוש במדריך זה

מס רכישה

מי חייב במס רכישה

מדרגות מס רכישה
מחשבון מס רכישה -סימולטור

שינויים במס רכישה 1.8.2013

מהי דירה יחידה

לצורכי מס רכישה

שיעורי מס רכישה

כמה נשלם

מהי דירת מגורים

לצורכי מס רכישה

שווי רכישה

לצורכי מס רכישה

פטורים והקלות במס רכישה

מתנה מקרוב

הקלת מס רכישה קבלת דירה מקרוב

התא המשפחתי

לצורכי מס רכישה

החזר מס רכישה

בביטול הסכם מכר

הקלה במס רכישה

לנכה, למשפחה שכולה ולנפגע

הורים של ילד נכה

הקלה במס רכישה

מס רכישה לעולה חדש

הקלה במס רכישה

למי שמתחייב למכור דירתו הראשונה

תקנות מס רכישה

מיסים נוספים במקרקעין

מס מכירה

פטורים מתשלום מס מכירה

היטל השבחה

חוק מיסוי מקרקעין - מס שבח

תקנות מס רכישה

מיסוי נכסי מקרקעין בחו"ל

מדריך הנדל"ן

עסקת קומבינציה

רשום בית משותף

מקרקעין

רכישת דירה חדשה מקבלן בניין

הערת אזהרה

זיכרון דברים דירה -דוגמה

חוו"ד דין זר לרשם המקרקעין

הסכם שכירות דירה דוגמה

שטר העברת בעלות דירה

שטר העברת בעלות טאבו

בקשת רישום הערת אזהרה

טופס רישום הערת אזהרה בטאבו

לשכות רישום המקרקעין בארץ

מיסוי מקרקעין רשימת נושאים

טפסים מיסוי מקרקעין

מס רכישה ומס שבח

מי אנחנו

וכיצד לעשות שימוש במדריך זה

צור עמנו קשר

יעוץ משפטי טלפוני, Skype או במייל

 

פרק שישי 1: מס מכירה

חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963

 

 

חוק מיסוי מקרקעין (המשך)

פרק שישי 1: מס מכירה

 72ג. הגדרות

בפרק זה -

"מוכר" - מי שמוכר זכות במקרקעין או עושה פעולה כאיגוד מקרקעין;

"מכירת מקרקעין" - מכירת זכות במקרקעין או מכירת זכות באיגוד מקרקעין שיש לו זכויות במקרקעין שיום רכישתם קדם ליום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001), למעט העברה כמשמעותה בסעיף 5(ב);

"מס מכירה" - מס על מכירת מקרקעין כמשמעותו בפרק זה;

"שווי המכירה" - כמשמעותו בסעיף 17, ולגבי פעולה באיגוד מקרקעין - החלק היחסי, כמשמעותו בסעיף 9(ב), משווי המכירה של כל הזכויות במקרקעין של האיגוד, אילו נמכרו ביום הפעולה.

 72ד. הטלתמס מכירה ושיעורו

(א) על מכירת מקרקעין אשר יום רכישתם קדם ליום כ"א בחשון התשס"ב (7 בנובמבר 2001) יוטל מס מכירה בשיעור של %2.5 משווי המכירה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), על מכירת דירת מגורים שהיא מלאי עסקי וכן על מכירת דירת מגורים בידי מי שהיה זכאי להטבות לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 26 יוטל מס בשיעור של 0% משווי המכירה;לענין זה

"דירת מגורים" - כהגדרתה בסעיף 9(ג);

"מלאי עסקי" - כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה.

 72ה. פטור במכירתדירת מגורים מזכה

מכירת דירת מגורים מזכה, כהגדרתה בסעיף 49(א), פטורה ממס מכירה; מצא המנהל שהתמורה המשתלמת בעד דירת המגורים המזכה הושפעה מזכויות לבניה נוספת כמשמעותן בסעיף 49א(ב), פטור ממס מכירה גם הסכום הפטור ממס שבח לפי הוראות סעיף 49ז(א)(2), (3) או (א1), לפי הענין.

 72ו. ניכוי

מס מכירה יותר בניכוי, בחישוב ההכנסה החייבת לפי הפקודה, ממכירת אותם מקרקעין.

 72ז. החייבבתשלום מס מכירה

החייב בתשלום מס מכירה הוא המוכר.

 72ח. הצהרה

(א) המוכר יגיש למנהל הצהרה בדבר מכירת מקרקעין (בפרק זה - ההצהרה), בתוך 30 ימים מיום מכירת המקרקעין יחד עם ההצהרה לפי סעיף 73 המוגשת לענין מס שבח;בחר המוכר להגיש שומה עצמית לענין מס שבח לפי הסעיף האמור יגיש את ההצהרה יחד עם השומה העצמית.

(ב) ההצהרה תהיהבטופס שקבע המנהל ובה יפורטו התמורה בעד מכירת המקרקעין, תאריך המכירה, סכום מס המכירה המשולם ואופן חישובו.

 72ט. תשלוםהמס

המוכר ישלם את מס המכירה המגיע ממנו על פי הצהרתו, במועד הגשת ההצהרה.

 72י. דין מסמכירה

דין מס מכירה כדין מס לכל דבר וענין, למעט לענין פטורים לפי פרק חמישי 1 ולפי פרק שישי.

 72יא. תקנות

שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות, לענין סוגי מוכרים או סוגי מקרקעין, פטור ממס מכירה או דחיה של מועד תשלומו, כולו או מקצתו.

חזור אל רשימת הסעיפים בחוק מיסוי מקרקעין

האתר שלנו היה לך לתועלת?

הוכח זאת :-) היה חבר שלנו!

 

 

לתאום פגישת יעוץ התקשר
 אל מזכירתנו, סהרה, בטלפון: 5468888 03

 

 

Avocat FrançaisEnglish  עברית

מאת: Gabriel Hanner